VTI National Transport Research Database

ZeroVisionTool - stärker sjöfartens konkurrenskraft (Zero Vision Tool)

  • Jansson, Helén
  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-12-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201103988
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Framtida lagkrav, både vad gäller miljö, säkerhet och hälsa, medför en rad utmaningar för svenska maritima intressen (transportkund, hamn, klass, redare, myndigheter, utrustningsleverantörer etc.) för att behålla, och förstärka, dess konkurrenskraft. Projektet Zero Vision Tools mål är att definiera och etablera en svensk organisationsstruktur som underlättar implementeringen av ny teknik och innovation, samt att minska tröskeln för införandet av existerade och ny miljö- och säkerhetseffektiv teknik och innovation för sjöfart. Förväntade effekter och resultat: Tillsammans skapas modellen Zero Vision Tool (ZVT), en samarbetsplattform för säker, miljö- och energieffektiv sjöfart. ZVT är tänkt att dels erbjuda en projektorganisation där maritim industri, myndigheter och verk kan mötas för att utbyta erfarenheter och finna effektiva lösningar, dels utveckla de verktygsmodeller som krävs för att visa väg och nå brukbara resultat. De verktyg som är identifierade hittills är bl.a. för fartygsbyggnation, införandet av ny teknik, finansiering, infrastruktur, drift, regelverk samt forskning. Planerat upplägg och genomförande: Projektets första steg innefattar utvecklingen och definitionen av en projektorganisation samt verktygsmodeller för införandet av ny teknik, finansiering, infrastruktur, drift, regelverk samt forskning och innovation. I ett andra steg testas resultaten i ett pilotprojekt, EVOlution, där en transportkund, Preem, tillsammans med en redare, Sirius, arbetar för att utveckla och bygga ett optimalt miljöeffektivt och säkert fartyg. Abstract: Future legislation concerning environment as well as safety and health is expected to result in several new challenges for the Swedish maritime cluster to maintain, and strengthen, their competitiveness. The goal of the Zero Vision Tool project is to develop a collaboration model which will support Swedish implementation and commercialization of new technology, innovation and research, and to offer necessary tools for a project organization where the maritime industry and the authorities can meet to exchange experiences and find common solutions.
Item type:

Powered by Koha