VTI National Transport Research Database

BeSafe (BeSafe)

  • Isaksson, Patrik
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-03 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201002114
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: För funktionsäkerhet finns idag ingen standardiserad utvärderingsmetod med vedertagna storheter och enheter för mätning. Det finns ett antal tekniker och tillvägagångssätt som oftast skräddarsys för ändamålet. BeSafe kommer att identifiera utvärderingsenheter, utvärderingsmått samt en metodik för att utföra och använda sådana utvärderingar. Ett gemensamt tillvägagångssätt för att mäta funktionssäkerhet kommer att förbättra industrins förmåga att tillhandahålla säkra fordon. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas leverera följande: * Ett antal "benchmark targets" för fordonselektroniksystem, från modeller av system- och applikationer till realiseringar av komponenter i hårdvara eller mjukvara. * För varje "benchmark target" en rad "benchmark measures" som tillsammans ger en god bild av funktionssäkerheten hos den utvärderade "benchmark target". * Metoder och analys av krav på verktygsstöd för insamling av "benchmark measures". * Utvärdering av användbarheten av resultaten. * Spridning av resultat och ökad kunskap m a p utvärdering av funktionssäkerhet. Planerat upplägg och genomförande: Projektet startar med en uppstartsfas för kravinsamling och analys av rådande status inom området (s.k. state of the art). Här listas även de "benchmark targets" som projektet ska fokusera på. Därefter följer tre iterationer där först lämpliga "benchmark measures" tas fram för de valda "benchmark targets" och dessa sedan utvärderas. Utvärderingsresultat är sedan indata till nästa iteration. Parallellt sprids resultat och relaterad information genom bl.a. öppna workshops och en seminarieserie. Abstract: For functional safety, there are currently no standardized ways of assessment. There are a number of techniques and methodologies, which are used in more or less ad hoc ways in the automotive industry. BeSafe will identify benchmark targets in automotive electronic systems, define benchmark measures and a methodology for performing and using such benchmarks. A common way of measuring functional safety will improve the industry´s ability to provide safe vehicles.
Item type:

Powered by Koha