VTI National Transport Research Database

MARTEC ReFit (MARTEC ReFit)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-12-01 -- 2013-12-01 Registration number:
  • Vinnova 201002740
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att minska skadliga utsläpp från existerande fartyg, främst genom att minska bränsleförbrukningen, genom att föreslå energisparande åtgärder som är möjliga att genomföra utan att kostnaderna eller ombyggnaderna av fartygen blir för omfattande. Förväntade effekter och resultat: Beroende på utgångsläget för de fartyg som studien kommer att fokusera på kommer väsentliga minskningar i bränsleförbrukning att förväntas genom olika åtgärder för att förbättra hydrodynamiken på fartyget. Genom att optimera fartygets förstäv för de aktuella konditioner som fartyget seglar under kan ett flertal procent av bränsleförbrukningen vinnas. Likaså genom att med olika dysliknande konstruktioner i akterskeppet kan en väsentlig bränslereduktion erhållas. Planerat upplägg och genomförande: Inledningsvis kommer studien att bestå av en genomgång av vilka fartygstyper som kan vinna mest på att genomgå en retrofitting. Hänsyn här kommer att tagas till hur fartygen ursprungligen var konstruerade och hur de opereras i dagsläget. De fartygstyper som är mest lovande att utföra ombyggnader på kommer att med hjälp av CFD-beräkningar optimeras. Detta kan t.ex. gälla förskepp och akterskepp, men även andra tekniker kan komma att studeras. För minst ett fartyg kommer beräkningarna att valideras med modellförsök.
Item type:

Powered by Koha