VTI National Transport Research Database

ARENA 2.0 - Km-skatt och e-transaktioner för grönare och effektivare vägtransporter (ARENA 2.0 e-transactions for greener and more efficient road transport)

Sponsors, duration, budget: Vinnova, Vägverket, NUTEK - Verket för näringslivsutveckling ; 2008-11-01 -- 2012-03-31 ; 4990000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803197
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet ser som sitt övergripande mål att med utgångspunkt i en fortsatt utveckling av ett system för km-baserad avgiftsupptagning av tunga fordon lägga en grund för forskning inom det vidare begreppet e-transaktioner som medel för att öka transportsystemets effektivitet och minska dess miljöpåverkan. Speciell vikt kommer att läggas på miljöaspekterna, men även användarperspektiv, samhällsekonomiska konsekvenser och övriga transportpolitiska mål kommer att studeras. Resultat och förväntade effekter Kunskapsuppbyggnaden inom ARENA 2.0 förväntas bidra till: -att transportinfrastrukturen och transportsystemet kan utvecklas, underhållas, finansieras och trafikeras enligt de trafikpolitiska målen -att de omfattande investeringsmedlen i väginfrastruktur kan användas där de gör bäst nytta, vilket bl.a. förutsätter att politiker och andra beslutsfattare har bra styrmedel. -att skapa regionala förutsättningar för att minska den tunga trafikens störningar -att främja rörlighet och likvärdiga konkurrensförutsättningar för tung trafik i Sverige -att medverka till en anpassning av det organisatoriska och legala ramverk som krävs för europeiskt kompatibla vägavgiftssystem -att stödja ett innovationssystem där lastbilstillverkare, transportföretag, teknik- och tjänsteleverantörer samverkar för att utveckla ny teknik och nya tjänster Initialt skapas en forskningsmiljö kopplad till Blekinge Tekniska Högskola med 3-5 seniorforskare och 6-10 doktorander. Målet är att bli den starkaste och mest välrenommerade forskningsmiljön på temat e-transaktioner i gränssnittet mellan e-transaktioner och telematiktjänster för ITS inom EU. Forskningen inom ARENA 2.0 är intimt kopplad till aktiviteter finansierade av Vägverket med fokus på konkret utveckling och demonstration av vägavgiftssystem och därtill kopplade telematiktjänster för ITS.Abstract: The project sees as its overarching goal, on the basis of a continued development of a system for distance-based charging of heavy goods vehicles lay a foundation for research in the broader concept of e-transactions as a means to increase transport efficiency and reduce its environmental impact. Special emphasis will be placed on the environmental aspects, but also user, socio-economic consequences and other transport policy objectives will be studied. Knowledge building in the ARENA 2.0 is expected to contribute to: -that transport infrastructure and transport system can be developed, maintained, financed and operated according to the transport policy objectives -that the heavy investment in road infrastructure can be used where they do best benefits, including that politicians and other decision makers have good policy instruments. -creating regional conditions to reduce the heavy traffic interference -promoting mobility and level playing field for the heavy traffic in Sweden -contributing to an adaptation of the organizational and legal framework required for interoperable European road user charging systems -support an innovation system in which truck manufacturers, carriers, technology and service providers work together to develop new technologies and services
Item type:

Powered by Koha