VTI National Transport Research Database

Urban politik i mötet mellan transporter, miljö och regional tillväxt: aktörer, konflikter, planer (Conflicts at the crossroad?: urban politics planning for sustainability, regional growth, transport)

  • Svensson, Tomas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-12-01 -- 2012-06-30 Registration number:
  • Vinnova 200803203
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att genom jämförande fallstudier av större planeringsärenden i medelstora städer beskriva och analysera konkreta vardagliga planerings- och beslutsprocesser där avvägningar mellan transportbehov, miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt ställs på sin spets. Resultat och förväntade effekter: Projektet förväntas leda till - en kritisk analys av den konkreta urbana planeringspraktiken i skärningspunkten mellan transport-, miljö- och tillväxtpolitiska mål och intressen; - en analys av vilka policylärdomar som kan dras med utgångspunkt i analysen; - ett konkret bidrag till utvecklingen av urban transport-, miljö- och ekonomisk policy som ett verkningsfullt verktyg för att uppnå långsiktiga klimatmål. Uppläggning och genomförande: I projektet kommer fördjupade fallstudier att genomföras i Västerås stad i Mälardalsregionen, Örebro stad i Närke samt Linköping i Östergötland. Fallstudierna kommer att fokuseras på planerings- och beslutsprocesser i den vardagliga hanteringen av konkreta planärenden som rör etableringar iexterna områden som genererar transporter, t ex handelsetableringar utanför stadskärnan, prioriterade infrastruktursatsningar som t ex motorvägar eller utbyggnader av flygplatser, etablering av nya industri- och arbetsplatsområden utanför stadskärnan, etablering eller utvidgning av godsterminaler och logistikcentra, exploatering eller utbyggnad av attraktiva bostadsområden i städernas utkant samt utvidgning av företagslager. Det empiriska materialet kommer preliminärt att bestå av 1-3 fokusgrupper och 25-30 intervjuer med nyckelaktörer på lokal och regional nivå samt analyser av relevanta plandokument och andra skriftliga material.Abstract: Goals/targets Titel of the project: Conflicts at the Crossroad? Urban politics and planning for sustainability, regional growth and enhanced mobility. The purpose of the project is to describe and analyse everyday planning processes and decision-making in local and regional planning in Sweden, specifically by focusing on concrete planning matters/cases in which ´striking a balance´ between between potentially conflicting goals regarding transportation needs, environmental considerations and economic growth are particularly manifest. Result and effects: The project is expected to result in - a critical analysis of concrete planning processes/decision-making at the intersection of transportation goals, environmental goals and goals related to economic/regional growth; - an analysis of implications for policy; - a concrete contribution to our understanding of ways to develop urban transportation policy, environmental policy and economic policy as tools for reaching long-term climate goals. Planning and implementing: The project will be carried out in the form of case studies of relevant planning processes in three medium-sized (100,000 - 150,000 inhabitants) municipalities in Sweden, namely Linköping, Västerås and Örebro. The primary empirical material will generated through focus groups, in-depth interviews with relevant actors, and discourse analysis of relevant documents and other written materials.
Item type:

Powered by Koha