VTI National Transport Research Database

AcSäPt: acceptanstest av säkerhetskritisk plattformsprogramvara (ISO26262 compatibel acceptance test of safety-critical platform software)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-06-01 -- 2014-05-31 Registration number:
  • Vinnova 201200943
Abstract: Syfte och mål: Identifiera en acceptanstest som kan användas av en biltillverkare för att möta stränga funktionsäkerhetskrav på säkerhetskritisk plattformsprogramvara. Denna verifieringsmetod ska garantera att OEM:en kan uppfylla kraven från ISO26262. I dagens AUTOSAR finns koncept speciellt framtagna för att stödja distribution av säkerhetskritiska funktioner över flera noder. För att sådana koncept ska kunna komma till sin rätt, krävs att deras olika implementeringar kan visas passa ihop på ett avsett sätt, och med en konfidens som uppfyller de stränga kraven från ISO 26262. Förväntade effekter och resultat: Från ett akademiskt perspektiv förväntas projektet generera vetenskapliga publikationer. Två nyckelområde handlar om felmodellering och att nå nya rön inom området hur olika mått på testers täckningsgrad kan vara tillämpliga i säkerhetsbevisningar. Från ett industriellt perspektiv handlar projektets ´leveranser´ om rapporter, modeller, och testkonfigurationer, vilka sedan kan exploateras i den kommersiella verksamheten. Dessutom handlar det om kompetenshöjningar hos alla inblandade företag, vilket möjliggör konkurrensfördelar i den internationella konkurrensen. Planerat upplägg och genomförande: Projektet organiseras i ett antal olika aktiviteter/arbetspaket enligt följande: AP1. Kvalitetskriterier för att stödja ISO26262 AP2. Testmodeller för att testa enligt ASILD AP3. Felmodeller AP4. Mått på täckningsgrad AP5. Konfigurationer för att testa enligt ASILD AP6. Demonstration. Huvuddelen av projektets insatser ligger inom grundläggande forskning, men projektet som helhet lyfter också forskningsresultat vidare genom innovationsprocessen för att kunna möjliggöra specifik exploatering
Item type:

Powered by Koha