VTI National Transport Research Database

Visuell Produktion - utveckling och drift av komplexa tillverkningssystem (Visual Production - development and and operation of complex manufacturing systems)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2013-06-30 Registration number:
  • Vinnova 201001230
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet är att öka effektiviteten i produktionsutveckling för komplexa tillverkningssystem. Målen är att utveckla metodik för analys och beslutsstöd. Basen är en realistisk visualisering av produktionssystemet. Överlagrat på denna bas visualiseras sedan dynamiska flöden, prestanda och information från andra expertverktyg för att skapa en gemensam situationsuppfattning hos experterna och därmed möjliggöra snabba, gemensamma beslut. Visionen är att det ska vara som att ställa sig i framtidens fabrik och gemensamt fatta rätt beslut. Förväntade effekter och resultat: Projektet ska utveckla en demonstrator för kvalificerat beslutsstöd som kan visa och kombinera olika perspektiv på produktionssystemet för att stödja samarbete mellan olika experter. Befintliga angreppssätt ska tas med som utgångspunkt och därefter anpassas till de förutsättningar som går att utnyttja inom aerospaceområdet. Systemangreppssättet ska garantera att helheten beaktas, utan suboptimering. Arbetssättet, visualiseringsverktygen och modellen för beräkningar ska generera beslutsunderlag vid val av koncept, automationsnivå, flexibilitet, kapacitet, m.m. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att genomföras med tre huvudsakliga arbetspaket. AP2 Kartläggning - litteraturstudier samt uppgift att tydliggöra behov, möjligheter och kravspec. AP 3 Teknisk lösning - ska utveckla en demonstrator för visualisering och beslutsstöd. Här krävs också teori- och metodutveckling. AP4 Tester och verifiering (praktiska fallstudier) Till detta kommer AP 1 för projektledning samt AP 5 för att styra dokumentation och rapportering. Abstract: The purpose of this project is to increase efficiency during development of complex manufacturing systems. The demonstrator, to be developed, will be an advanced decision support tool. The base is a realistic visualization of the production system built from a scanned picture of the current system. Different information can be overlaid on the base model to visualize and simulate future production flow, performance indicators and information from other tools to create a common understanding of the future situation (augmented reality) and enable for the team to make quick decisions.
Item type:

Powered by Koha