VTI National Transport Research Database

PIMMS CAPITAL (PIMMS CAPITAL)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-10-01 -- 2012-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2010/99077
Subject(s): Online resources: Abstract: EU-projektet PIMMS CAPITAL: 12 regioner (16 partners) – varav några redan har arbetet tillsammans inom projekten PIMMS och PIMMS TRANSFER – samlades för att byta goda erfarenheter och för att dra nytta av Mobility Management-idéer. Parterna har identifierat 14 goda exempel som kommer exporteras mellan regionerna – totalt 32 utbyten. Projektet genomförs inom ramen för programmet INTERREG IVC och pågår i 26 månader. INTERREG IVC stödjer enhetligheten i Europa genom ett interregionalt samarbete, samt genom överföring av kunskap. Inom ramen för PIMMS CAPITAL kommer en handlingsplan tas fram för varje region, där de viktigaste aktörerna ställer sig bakom implementeringen av de goda erfarenheter som regionen valt ut. Projektet påbörjades i oktober 2010 och finansieras med 1,4 miljoner euro av den Europeiska Kommissionen. Målet för PIMMS CAPITAL: Att stimulera en övergång till mer hållbara transporter genom att öka implementeringen av effektiva Mobility Management-metoder och strategier i Europeiska regioner. OCH DÄRMED… 1.att praktiskt omsätta erfarenheterna från PIMMS och PIMMS TRANSFER, 2.att involvera en bred krets av berörda aktörer på kommun- och länsnivå, 3.att inhämta goda erfarenheter även från andra källor, speciellt andra EU-finansierade projekt, 4.att påvisa hur Mobility Management kan tillföra ett mervärde till ERUF-finansierade investeringar i fysisk infrastruktur, speciellt kollektivtrafiken i konvergensregioner. Varje partner i detta projekt har identifierat specifika lokala eller regionala problem som kan lösas genom PIMMS CAPITAL. Detta inkluderar utvecklingen av kollektivtrafiken, Mobility Management-lösningar, IT-baserad information, trafiksäkerhet för passagerare samt informationsspridning och påverkansarbete om hållbart resandeAbstract: Beskrivning(eng): EU-project PIMMS CAPITAL: 12 regions (16 Partners) – some of them worked already together in projects PIMMS and PIMMS TRANSFER – came together for good practice exchange and capitalisation of mobility management ideas. The partners have identified 14 good practices that will be exported between the regions – a total of 32 imports. This project runs under the INTERREG IVC programme for 26 months. INTERREG IVC supports the coherence of Europe through interregional cooperation and transfer of knowledge and PIMMS CAPITAL will produce an Action Plan for each region, setting out how the key stakeholders will commit to adopting the selected good practices. The project started in October 2010 and is funded by the European Commission with 1.4 Mio €. The PIMMS CAPITAL objective: Stimulating modal shift towards more sustainable forms of transport by increasing the implementation of high quality mobility management techniques and policies in European regions. AND THUS… 1. to capitalise on the experience of PIMMS and PIMMS TRANSFER, 2. to involve an extensive range of related stakeholders at municipal and sub-regional level, 3. to involve other sources of good practice and expertise, notably other EU-funded projects 4. to demonstrate how Mobility Management adds value to the ERDF-funded capital investment in ‘hard-works’, especially Public Transport in Convergence regions. Each partner in this project has identified local or regional specific problems which could by solved by PIMMS CAPITAL. This includes the development of Public Transport, Mobility Management solutions, new approaches to IT based information, passenger safety and promotion of sustainable Mobility.
Item type:

Powered by Koha