VTI National Transport Research Database

Ostsektorn (Eastern Sector)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-01-01 -- 2011-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/11757
Subject(s): Abstract: Genomföra ”steg 1-åtgärder” vid Skurubron genom Mobility Management gentemot boende öster om bron. De boende kommer att få personlig reserådgivning i syfte att minska ensambilåkningen i riktning mot Stockholm med 500 fordon. Arbetet inriktas på de arbetsresor som genomförs vardagar, mellan kl. 06.00-09.00. Att ta ett samlat grepp kring flera olika åtgärder inom Mobility Management och applicera det på ett avgränsat geografiskt område har inte prövats tidigare i Sverige. Flera olika åtgärder inom Mobility Management förutses samverka med varandra för att nå lösningen på problemen med trängsel. Att undersöka om Mobility Management har positiv effekt på trängsel har inte tidigare genomförts i Sverige. En initial effektbedöming har gjorts utifån internationella erfarenheter av effektsamband för individuell arbetsreseinformation. Där den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms i förhållandet 1:4 (dvs. att för varje krona som åtgärden bedöms kosta får samhället i stort en nytta på ca 4 kronor). För att få till en förändring på 800 mindre personbilar på Skurubron under rusningstrafik så måste 20 000 hushåll kontaktas via telefon. Efter telefonsamtalet sorteras vaneresenärer av hållbara ressätt (1) ut. Vaneresenärer av hållbara ressätt med informationsbehov (2) får ett personligt informationspaket via posten (5). Bilister som är intresserade av hållbara ressätt (3) får ett personligt informationspaket samt en belöning som levereras genom besök i hemmet (6). Den grupp som inte är intresserade av hållbara ressätt (4) får information om EcoDriving via posten och kontaktas därefter inte mer.Abstract: Implement "step one" measures at Skuru Bridge by Mobility Management in relation to residents east of the bridge. The residents will receive personal travel advice to reduce single car riders towards Stockholm, with 500 vehicles. The work focuses on the business trips undertaken days, between the hours. 6:00 a.m. to 9:00. Taking a firmer grip on a variety of measures in Mobility Management and apply it to a specific geographical area has not been done before in Sweden. A variety of measures of Mobility Management anticipated work together to reach a solution to the problems of congestion. To investigate the mobility management has a positive effect on congestion has not previously been conducted in Sweden. An initial assessment the effect has been on the basis of international experiences of power relations where the social-economic viability is assessed in the ratio 1:4. In order to have a change of 800 less cars on Skuru Bridge during rush-hour traffic you need 20 000 households contacted by telephone. After the phone call sorted habitual travelers sustainable choice of travel mode (1) out. Habitual travelers of sustainable travel-way information needs (2) holds an information packet by mail (5). Motorists who are interested in sustainable choice of travel mode (3) holds an information package and a reward is delivered through home visits (6). The group who are not interested in sustainable choice of travel mode (4) receive information about EcoDriving through the mail and then contacted no more.
Item type:

Powered by Koha