VTI National Transport Research Database

TRAVELPLAN plus (TRAVELPLAN plus)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/11741
Subject(s): Abstract: TRAVEL PLANplus (TP+) står för Travel Reduction Attainment Via Energy-efficient Localities PLANning. Projektets mål är att etablera energisparande nätverk för lokala resplaner på fyra platser i Europa (varav Arlanda, Stockholm, är en). TP+ har initierats och drivs av en grupp forskare på Loughborough University i Storbritannien. TP+ projektet kommer att genomföras av sex deltagare som genom att arbeta med energieffektivisering och mobility management ska ta fram lokala resplaner för att effektivisera/minska resandet. Projektet består av deltagare från Ungern, Holland, Spanien, Sverige och Storbritannien, fyra deltagare (däribland Stockholm) kommer att demonstrera betydelsen av lokala resplaner i praktiken. Mätning och utvärdering kommer att ske genom systematiskt insamlande av data, inte bara för att sammanställa påverkan på transporter och energiförbrukning, utan också för att ge information om implementeringsprocessen till beslutsfattare och andra berörda. Lokal resplan ska i detta sammanhang tolkas som en metod för att, tillsammans med arbetsgivare och anställda, mäta och analysera resmönstren till och från arbetsplatsen för att med dessa som grund ta fram alternativ till ensambilåkande. Med en väl fungerande resplan kommer ett arbetsområde (i detta fall Södra Cargo-området på Arlanda) att minska koldioxidutsläppen från de anställdas resor till och från jobbet.Abstract: TRAVEL Plan Plus (TP +) stands for Travel Reduction Attainment Via Energy-efficient Localities Planning. The project's goal is to establish energy-saving network of local travel plans at four locations in Europe (including Arlanda, Stockholm, is one). TP + has been initiated and run by a group of researchers at Loughborough University in Britain. TP + project will be implemented by the six participants who, by improving energy efficiency and mobility management is to develop local travel plans to streamline / reduce travel. The project consists of participants from Hungary, Holland, Spain, Sweden and the UK, four participants (including Stockholm) will demonstrate the importance of local travel plans into practice. Measurement and evaluation will be done through systematic collection of data, not just to compile the impacts on transportation and energy, but also to provide information about the implementation process to policy makers and other stakeholders. Local travel is in this context is interpreted as a method of, along with employers and employees, measure and analyze travel patterns to and from the workplace to these as the basis to develop alternatives to single car riders. With a well functioning itinerary will be a working (in this case Southern Cargo area at the airport) to reduce carbon emissions from employee travel to and from work. - Projektledare: Katarina Appeltofft, Ssub
Item type:

Powered by Koha