VTI National Transport Research Database

Skapa natur och kulturvärden (Create natural and cultural values)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-06-15 -- 2011-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/11727
Subject(s): Abstract: Vägverket har stora möjligheter att till mycket låg kostnad skapa sådana nödvändiga miljöer genom lämpliga anpassningar av skötsel, vid byggande och underhåll. Exempel är miljöer för hotade ängsarter och andra rödlistade växter, miljöer för hotade insekter, miljöer som minskar barriärverkan i landskapet osv. Genom sådana anpassningar kan miljöer för en lång rad av arter som det görs speciella åtgärdsprogram för skapas. På så sätt samordnas och effektiviseras arbetet och samhällets samlade kostnader minskar. Den del av gamla mervärdesprojektet som vilade förra året och som handlar om att skapa återskapa natur och kulturvärden. Det finns mycket som aktivt kan göras för att återskapa förlorade natur och kulturvärden. Det gäller främst fragmentering och minskande av barriäreffekter. Idag är kunskapen delvis spretig och inte samlad på ett ställe. Det skulle behöva göras och fungera som en verktygslåda.Abstract: SRA has a high potential for very low cost create the necessary conditions by appropriate adjustments to the management, the construction and maintenance. Examples are habitats for threatened meadow species and other endangered plant species, habitats for endangered insects, environments that reduce the barrier effect of the landscape and so on. Such adjustments may be environments for a wide range of species that are special action is created. This will be coordinated and streamlined work and society's overall cost is reduced. The part of the old value-added project that rested last year, which is about creating restore natural and cultural values. There is much that can actively be done to restore lost nature and cultural values. This applies primarily to fragmentation and shrinking of barrier effects. Today is the knowledge partially fuzzy and not in one place. It would need to be and act as a toolkit.
Item type:

Powered by Koha