VTI National Transport Research Database

Arena 3 (Arena 3)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket, Vinnova ; 2011-04-01 -- 2014-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2011/87246, Vinnova 201104119
Subject(s): Online resources: Abstract: ARENA 3 sätter som mål för sitt arbete under perioden 2011-2014 att: • Stödja utvecklingen av praktiska lösningar för elektroniska vägavgiftssystem för aktuella och framtida svenska behov. • Stärka nationell kompetensuppbyggnad inom vägavgifter och ITS. • Vara naturlig mötesplats för frågor som rör vägavgifter. • Etablera nordisk samverkan för framtida certifiering och framtida behov för vägavgifter. • Utveckla säkerhets- och integritetslösningar som bidrar till säkrare vägavgiftsupptagning. • Utveckla Test Site NetPort för kvalificerade försök med partner inom ett utökat Östersjösamarbete. • Skapa en innovationsmiljö inom ITS och vägavgifter genom internationell inriktning av försöksområdet. • Genomföra seminarier och workshop, på nationell och internationell nivå inom aktuella frågeställningar.Abstract: ARENA 3 sets as a target for their work during the period 2011-2014 to: - Support the development of practical solutions for the electronic toll system for current and future Swedish needs. - Strengthen the national competence building within toll and ITS. - Being natural meeting point for matters relating to road pricing. - Establish Nordic collaboration for future certification and future needs for road pricing. - Develop the security and privacy solutions that contribute to safer road pricing uptake. - Develop Test Site NetPort for trials with partners in an extended Baltic Sea cooperation. - Create an environment for innovation within ITS and tolls by an international focus of the trial area. - Conduct seminars and workshops, at national and international levels in the current issues.
Item type:

Powered by Koha