VTI National Transport Research Database

Transportframsyn (Foresight for transportation and logistics)

  • Söderhäll, Arvid
  • Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Svenskt företag eller organisation, 262000-1160
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-11-01 -- 2010-06-30 ; 2000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803945
Subject(s): Notes: Transport 2030Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att skapa en samverkan runt långsiktiga utvecklingsfrågor inom hela transportsystemet. Målet är att bygga en svensk dialogplattform, att utifrån denna utveckla en långsiktig vision för framtiden och dessutom att lämna konkreta förslag på förbättringar inom transportsystemet. Projektet Transportframsyn kan bidra till en positiv utveckling inom transportsektorn genom att ta fram en vision om hur transportsystemet av gods och personer till, från och inom landet år 2030 kan se ut, samt lämna konkreta förslag på hur visionen ska kunna uppnås. I en första fas görs en kunskapssammanställning som syftar till att etablera en kunskapsgrund för projektet och identifiera frågeställningar som kräver fortsatt analys och diskussion för att projektmålen skall nås. Utifrån det samlade resultatet av kunskapssammanställningen utvecklas en projektgemensam vision för transportsystemet med målbild år 2030. Med vision och nuläge som utgångspunkter, och med den samlade kunskapen som bas, identifieras och beskrivs de åtgärder i transportsystemet som krävs under de kommande 20 åren för att målbilden 2030 skall kunna nås. Projektet drivs som ett IVA-projekt och leds av en styrgrupp bestående av 6-8 personer från olika delar av transportsektorn. Projektet hålls ihop av en huvudprojektledare som driver arbetet framåt efter styrgruppens direktiv och har det övergripande ansvaret för projektets genomförande, leverans och ekonomi. Projektledningen ansvarar för att avtal upprättas med de resurser och/eller organisationer som knyts till projektet. Utöver huvudprojektledaren arbetar ett antal delprojektledare, en kommunikatör och en projektassistent i projektet. IVA fungerar som ett neutralt forum för projektet, där myndigheter som Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Vägverket, SIKA och VINNOVA, men också VTI, forskare, beteendevetare, kollektivtrafikföretag, NTF, fordonstillverkare, kommuner, logistikföretag, drivmedelsföretag och entreprenörer kan samlas. Målet är att aktörer från hela transportsystemet, såväl fordon som vägar, farleder och tillhörande verksamheter fritt skall diskutera Sveriges transportbehov för 2030.Abstract: The aim of the project is to create a platform for discussions about the long term development of the transportation system, present a vision and propose strategies to improve the transportation system. The project will bring forward a vision of how the transportation system of 2030 preferably should be designed and present concrete proposals on how to achieve the vision.
Item type:

Powered by Koha