VTI National Transport Research Database

Resursoptimerad interndistribution av post och gods inom Göteborgs stad

  • Eriksson, Ove
  • Göteborgs Gatuaktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556315-4862
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Göteborgs Gatuaktiebolag ; 2011-06-01 -- 2013-10-30 ; 1900000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 341491
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet avser att demonstrera hur distribution av post och lättgods i stadsmiljö kan optimeras med avseende på energiåtgång genom minskade körsträckor, energieffektivare fordon, samordning, IT-verktyg och rutiner anpassade för effektivare organisation av de transporter som genereras av stadens verksamheter. Projektet förväntas resultera i en minskning av den totala körsträckan med 10 procent och minskning av energianvändningen med 15 procent.Abstract: City distribution is very demanding regarding energy consumption when considering the use of energy per delivered weight/volume unit. Distribution via fixed routes tends to have even lower energy efficiency while goods not always is being collected or delivered at all the visited adresses. The purpose of this project is to demonstrate how distribution of mail and goods in city environment could be optimized regarding energy consumption. The sub tasks in the overall goal are reduced driving distances, energy efficient vehicles, consolidation, IT and routines adapted for allowing better organization of the transports induced by the city.
Item type:

Powered by Koha