VTI National Transport Research Database

Planeringsverktyg för energibesparande lastningsstrategi av kombigodståg (Planning tool for energy saving loading strategy for intermodal freight trains)

  • Berg, Mats
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Jernhusen Stationer AB ; 2011-06-01 -- 2012-06-30 ; 1000400 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 340611
Subject(s): Online resources: Abstract: Det övergripande målet med projektet var att undersöka potentialen till energibesparing som kan åstadkommas genom en förändring av den aerodynamiska utformningen av tåg med intermodala lastbärare. Därutöver syftade projektet till att ta fram kunskap och hjälpmedel som kan underlätta för branschens aktörer att realisera denna potential. Målet med projektet var att efter genomförande av ett optimerat laststrategisystem uppnå en energieffektivisering som motsvarar 15 GWh per år. Resultaten visar att det inte borde vara förknippat med stora kostnader eller resurser att lasta tågen så att luftmotståndet minimeras.Abstract: Actions to make freight trains more efficient in terms of energy use have yet to be implemented to a large extent. This project proposal aims at reducing energy use for the traction of intermodal trains, only by changing strategies for loading of the trains. The part of an intermodal train’s traction resistance that can most easily be reduced is its air resistance. Optimizing the loading procedure according to lowest possible air drag yields at least a 10 % decrease in energy use. In cooperation with relevant partners a software tool is designed and implemented in order to facilitate low energy train loading practices.
Item type:

Powered by Koha