VTI National Transport Research Database

Livslängdsprediktion av katalysatorer för biobränslen (Catalyst lifetime prediction for biofuels)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Scania CV AB, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB ; 2011-01-01 -- 2014-08-31 ; 7300000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004003
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla metoder för livslängdsprediktering av katalysatormaterial i efterbehandlingssystem för tunga fordon. Fokus kommer att ligga på kompetensuppbyggnad kring åldring och förgiftning av katalysatorer samt anpassning av efterbehandlingssystemet för alternativa bränslen. Projektet kommer att innefatta avancerad katalysatorkarakterisering av färska och åldrade katalysatormaterial, både av katalysatorer som testats i fordon på fältet och i motortester. Dessutom syftar projektet till att utveckla accelererade metoder för att kunna förutse katalysatorns livslängd med hjälp av tester i labskala. Målet är att efterbehandlingssystemet ska klara en mängd olika bränslen och bränsleblandningar.Abstract: The project aims at developing lifetime prediction methods for catalyst aftertreatment systems onboard heavy-duty vehicles. Focus will be on competence development regarding aging and poisoning of catalysts as well as the design of the aftertreatment system for alternative fuels. The work will include advanced characterization studies on fresh and aged catalysts, both for materials used in field tests and in engine tests. The project also aims at developing accelerated methods to be able to predict the catalyst performance using labscale tests.Competence development and research within this area will enable more relevant studies in order to be able to optimize the whole system including engine, fuel and aftertreatment based on our own needs. The goal is that the aftertreatment system should be able to handle a variety of fuels and fuel mixtures.
Item type:

Powered by Koha