VTI National Transport Research Database

Stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning (Stochastic simulation within strength calculation of heavy vehicles)

  • Edberg, Martin
  • Scania AB, Svenskt företag eller organisation, 556184-8564
Sponsors, duration, budget: Vinnova, Scania AB ; 2009-06-18 -- 2011-02-17 ; 910000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200804090
Subject(s): Online resources: Abstract: Utarbeta en förbättrad metodik baserad på stokastisk simulering, för hållfasthetsberäkning av komponenter till tunga fordon. Kartläggning av spridning i moment och parametrar. Djupare kunskap om stokastisk simulering inom hållfasthetsberäkning, inklusive nya effektiva algoritmer för tillförlitlighetsbaserad konstruktionsoptimering. Förhöjd provkompetens inom Scania. Optimerade komponenter med rätt kvalité/tillförlitlighet. Projektet kommer att leda fram till en doktorsavhandling inom området. Projektet innehåller tre huvudmoment för kartläggning och tillämpning av statistiskt betraktelsesätt inom hållfasthetsberäkning. Identifiering och klassificering av moment och parametrar i beräkningskedjan som kan bidra till osäkerhet i resultat. Skapande av en metamodell för hållfasthetsberäkning för ett par utvalda komponenter. Simulering med metamodellen av hållfastheten för komponenterna och identifiering av de dominerande källorna till spridning i resultat. Uppmätning av verklig spridning för utvalda källor till osäkerhet i resultat från metamodellen. Vidare bildandet av statistiska modeller för dessa. Framtagning och utnyttjande av effektiva algoritmer för simuleringsbaserad optimering av komponenter givet erforderlig tillförlitlighet. Projektet kommer huvudsakligen att genomföras av en industridoktorand vid Scania tillsammans med en projektgrupp.Abstract: Develop an improved methodology, based on stochastic simulation, for strength calculation of heavy vehicle components. Mapping of variation in methods and parameters. Deeper knowledge in stochastic simulation within strength calculation, including new and effective algorithms for reliability based design optimization. Higher competence in testing within Scania CV AB. Optimized components which fulfil quality/reliability requirements. A PhD thesis within the field. The project consists of three main work packages for mapping and applying a statistical approach within strength calculation. Identification and classification of steps and parameters in the calculation process that may contribute to uncertainties in the result. Creation of a meta model for strength calculation of a couple of components. Simulations of component strength with the meta model and identification of the dominating sources for variation in result. Measurement of real variation for selected sources from the simulation with the meta model. Furthermore creation of statistical models for these sources. Development and use of effective algorithms for reliability based design optimization, i.e. optimization of components with required reliability. The project will mainly be carried out by an industrial PhD student at Scania together with a project group.
Item type:

Powered by Koha