VTI National Transport Research Database

2020 Konceptutvärdering (2020 Concepts Evaluation)

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Technology AB ; 2009-04-01 -- 2010-12-31 ; 8000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000912
Subject(s): Abstract: Att uppnå de utmanande målen för bränslebesparing kräver utveckling av effektiva metoder för utvärdering av prestanda för kompletta system i verkliga tillämpningar. Projektets syfte är därför att utveckla metoder för utvärdering av kompletta koncept och använda dem för att identifiera potentiella innovativa lösningar. Projektet är uppdelat i flera steg; ett inledande steg för utveckling av metod nödvändig för konceptutvärdering, vidare prioritera de koncept som ska utvärderas, och slutligen genomföra utvärderingen av olika koncept för olika fordonstyper och jämföra förbättringarna med befintliga produkter.Abstract: To meet the challenging targets for energy conservation requires development of effective methodolgies in evaluating the complete systems performance in real-life applications. therefore the project's objective is to develop complete concept evaluation methods and use it to identify potential future innovative solutions. The project is divided in multiple stages; the initial stage develops the methodology needed for concept evaluation, then step-wise planning of the concepts to be evaluated, and performing the concepts evalaution for various types of vehicles and comparing its improvemnts to the current baseline products.
Item type:

Powered by Koha