VTI National Transport Research Database

Informations- och kommunikationstjänster för energieffektiva transporter: kartläggning och analys

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-11-01 -- 2009-06-30 ; 950000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008003080
Abstract: Forskningen inom energieffektiva transportsystem har till stor del bestått av teknisk utveckling och framtagning av effektiva motorer och drivlinor. Likaledes har stora summor satsas på utvecklingen inom området informations och kommunikationsteknologi, där Sverige är en ledande nation i många avseenden. Det föreslagna projektet syftar därför till att kartlägga potentialen och möjligheterna med IKT-lösningar, relaterade till resursstyrning och transportbehov. Projektet involverar tre delsteg; kartläggning över de områden där potentialen till energieffektiviseringar är stora och mätbara; inventering av kommersiellt tillgängliga IKT-lösningar; samt kvantitativ analys avseende effektiviseringspotentialen i respektive problem/lösningspar. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers och WSPAbstract: Current research within energy efficient transport systems has to a large extent been oriented towards research and development of efficient engines and power trains. Large amounts have also been invested in the development within information and communication technologies, where Sweden, in many aspects, is one of the leading countries in the world. The suggested project aims to make an inventory of the potential energy saving and possibilities of using ICT solutions for efficient handling of transport and logistics resources. The project involves three parts, an inventory of the areas where potential energy savings are large and measurable; an inventory of the commercially available ICT solutions; and a quantitative analysis of the potential energy savings achieved.
Item type:

Powered by Koha