VTI National Transport Research Database

MotorER och aerodynamik för framtida EFFektiva flygplan (MEREFF) (Engines and aerodynamics for future efficient aircraft)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2013-06-30 ; 3700000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901326
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att stärka kompetensen inom området motorer med extrem framdrivningsverkningsgrad, så som propellerfläktmotorer och motorer med växlad fläkt. Projektet skall också öka förståelsen för samverkan mellan flygplan och motorer. Resultat och förväntade effekter: Resultat kommer i huvudsak att utgöras av uppskattningar av miljöeffektivitet i form av buller, emissioner och bränsleförbrukning för konventionella och innovativa flygplan-motorkonfigurationer. Tidigare resultat från projekt inom detta område har också visat sig vara av patenterbar art. Uppläggning och genomförande: Motorerna skall analyseras med avseende på främst miljöpåverkan och energiförbrukning med hjälp av mjukvara för multidiciplinär optimering, vilken utvecklats inom ramen för tidigare NFFP-program och europeiska forskningsprojekt. Dessa tillämpas på de nya konfigurationerna tillsammans med förfinade delsystemmodeller som tas fram i detta projekt. Arbetet kommer att utföras i tätt samarbete mellan Volvo Aero och Chalmers av en industridoktorand.Abstract: Goals/targets:The project aims at strengthening the competence in the field of aircraft engines with extreme propulsive efficiencies, such as open rotor engines and geared turbofan engines. The project will also contribute to understanding of the interaction between the aircraft and engine. Result and effects: The result will mainly be in the form of estimations on environmental impact of aircraft with respect to noise and emissions as well as fuel burn. Earlier projects within this field have shown that results of a patentable nature may be generated. Planning and implementing: The engines will be analyzed primarily regarding environmental impact and energy consumption using software that has previously been developed within NFFP programs as well as European research projects. This software will be applied to evaluate the new configurations together with refines sub system models to be developed within this project. The work will be done in close collaboration between Volvo Aero and Chalmers by an industrial PhD student.
Item type:

Powered by Koha