VTI National Transport Research Database

Green Engines II (Green Engines II)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2009-12-31 ; 475000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901325
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att bidra till uppfyllandet av samhällets krav på miljövänligare flygtransporter genom att leverera värderingar av innovationer som har potential att bidra till uppfyllandet av framtida miljömål för flyget (i första hand avseende emissioner av CO2 och NOx samt buller). Projektet kommer vidare att leverera kompetens, metoder, och data som kan användas för dessa värderingar. Avsikten är att metoderna, som utvecklas i största möjliga utsträckning skall vara generiska för att kunna tillämpas i värderingar av teknologier avsedda både för civila- som militära tillämpningar. Möjligheten att använda generiska metoder och öppet tillgängliga korrelationer av konstruktionsdata för värdering av flygmotorteknologiers miljöpåverkan och ekonomiska potential är gynnsamt för samhället i stort då fler institut än industrin kan delta i debatten kring flygets framtid. Projektet kommer att publicera publikationer i tillräcklig mängd för att doktoranden skall kunna disputera och därmed producera en doktorsavhandling av god kvalitet.Abstract: The project aims to contribute to the requirement for more environmentally adapted air transportation by delivering evaluations of innovations which have a potential to fulfill future environmental targets for aviation (primarily emissions of CO2 and NOx as well as noise). The project will also deliver competence, methods and data which can be used for these evaluations. The intent is that the methods which are developed shall, as far as possible, be generic for application to both commercial and military applications. The project has as an objective to show the improvement potential for distributed propulsion has for energy efficiency. Further, the applicability of a catalyc combustor in an aircraft engine will be evaluated. In a wider perspective the project will strengthen the competence for requirement definition and optimization of engine technology. This will increase the possibilities to integrate more energy efficient technology in future engines and aircraft. The academic research on energy efficiency is strengtened and is given better possibilities to support the industrial development with innovations as well as methods for design and analysis.
Item type:

Powered by Koha