VTI National Transport Research Database

Vidhäftning hos Termiskt Sprutade HVOF-skikt (fas II) (Adhesion of Thermal sprayed HVOF coatings II)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2010-12-31 ; 1200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901322
Subject(s): Abstract: Projektet är fortsättning på Vidhäftning hos Termiskt Sprutade HVOFskikt, NFFP4-projekt 403 (förlängt tom Q2 2009). Syftet med projektet är att skapa teoretisk kunskap om samband mellan processparametrar och mekaniska egenskaper för termiskt sprutade HVOFskikt i sprutat tillstånd samt efter simulerad användning. Den primära materialkombinationen är reparation av IN718 med IN718 som tillsatsmaterial. Målet är att VAC skall genom detta projekt erhålla kompetens för att kunna spruta tunna och tjocka HVOF skikt, såväl utgående från en egenutvecklad standard, som från kundspecifikationer. Med hjälp av modeller utifrån komponentegenskaper och lastfall kan skiktets egenskaper styras för specifika lastkrav och produktgeometrier. HVOF- tekniken kan användas för fler typer av skikt än uppbyggnad av tjocka skikt för reparation. Andra applikationsexempel är sprutning av bindskikt för termiska barriärskikt och oxidationsskyddande beläggningar (områden där det vid VAC pågår parallella utvecklingsprojekt). Volvo Aero är kompetenscentra för AB Volvo inom termiskt sprutade skikt. Då teknologin termisk sprutning inte är specifik för flygande applikationer kan den användas för reparationer/och uppbyggnad av komponenter inom andra branscher Målen och dess resultat stärker Högskolan Västs och är ett viktigt led i högskolans mål att bli nationellt ledande termiskt sprutcenter samt högskolans position internationellt i samverkan med Chalmers.Abstract: This project is a continuation of NFFP4 project Adhesion for Thermal Sprayed HVOF-coatings 403 (extended until Q2 2009). The objective of this project is to gain fundamental knowledge on relationships between process parameters and mechanical properties of thermal sprayed HVOF coatings as sprayed and after simulated usage. The primary material combination is IN718 on IN718. The goal with the project is that VAC will gain competence to spray thin and thick HVOF coatings based on in-house developed standards as well as customer specifications. From models based on component properties and load cases the property of the coating can be controlled to meet specific load requirements and product geometries The HVOF technlogy can be used other types of coatings than the ones used for buliding thick coatings for repair. Other examples of applications are bond coats for thermal barrier coatings and oxidation protective coatings (areas where other developments projects are running parallel). Volvo Aero is competence center for AB Volvo within the thermal spray coating technology. While the technology is not specific for flying applications it can be used for repair and /or building up components in other areas. The goal and results will strengthen University West and is an important part of the goal to be an internationally leading center of thermal spraying as well as the position international in corporation with Chalmers
Item type:

Powered by Koha