VTI National Transport Research Database

CECOST - Utveckling och tillämpning av verktyg för studier av förbränningsprocesser (CECOST - Development and application of tools for studying combustion processes)

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola AB, European Commission, Lunds universitet, Vattenfall AB, Volvo Aero AB, E.ON Nordic AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB, Stiftelsen för strategisk forskning ; 2010-01-01 -- 2013-12-31 ; 120000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003772
Subject(s): Online resources: Abstract: Målet med detta program är att fortsätta verksamheten i det etablerade nationella centrat CECOST vars syfte är att utveckla och tillämpa olika verktyg, diagnostiska såväl som modelleringsbaserade, för studium av förbränningsprocesser. Verksamheten omfattar grundläggande metodutveckling, fenomenologiska studier och tillämpad forskning. Genomgående syftar verksamheten till en slutlig tillämpningsnytta såväl mot CECOST’s tillämpade projekt som till övriga tillämpade svenska centrumaktiviteter inom förbränningsområdet. Forskningsverksamheten kommer att fortsätta på en oförändrad nivå (12 MSEK/år från Energimyndigheten). Program innefattar också en nationell forskarskola och en samverkansfrämjande aktivitet där medel reserveras för gemensamt formulerade samarbetsprojekt mellan minst två lärosäten. 2 MSEK/år av anslaget reserveras för att starta denna verksamhet. Vidare är verksamheten inom högtrycksförbränningsriggen numera en del av CECOST-programmet (1 MSEK/år av anslaget).Abstract: The goal of this proposal is to continue the established national centre, CECOST with the aim to develop and apply various tools, based on diagnostics as well as modelling, to study combustion processes. The activities cover the entire range from fundamental method development, phenomenological studies to applied research, all directed towards combustion applications, within CECOST as well as applications in the other national combustion centres. The activities are highly interdisciplinary and strong benefits from the close national and industrial collaboration are expected. The activities were evaluated with very good scores 2009. The research activities will continue at an unchanged level (12 MSEK / year from the Energy Agency). In line with the first recommendation of the generalist evaluators to the Energy Agency, CECOST plan to initiate an activity to promote the collaboration between the different combustion related centre activities in Sweden. This activity consists of a national graduate school and a joint national scientific activity, where funds are reserved for jointly proposed collaborative projects between at least two universities. The activities within the high pressure combustion facility in Lund are also included in CECOST.
Item type:

Powered by Koha