VTI National Transport Research Database

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser KCFP 2006-2009

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Lunds universitet ; 2006-01-01 -- 2009-12-31 ; 84000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200504613
Subject(s): Abstract: År 2005 avslutas den 10-åriga verksamhetsperioden för de kompetenscentrum (KC) som Energimyndigheten sedan sin tillkomst ansvarat för. KC är ett trepartsavtal mellan högskola, ett antal företag och Energimyndigheten, med finansieringen delad lika mellan de tre parterna. Mot bakgrund av de goda erfarenheterna av den hittillsvarande KC-veksamheten, och i samförstånd med fordonsindustrin m fl, har Energimyndigheten som ett led i strävandena att nå målet för de energipolitiska insatserna gjort riktade utlysningar för nystartade KC inom områdena förbränningsmotorer och katalys. Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) vid Lunds Tekniska Högskola kommer tillsammans med KC vid Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm att utgöra basen för en fortsatt åttaårig satsning inom förbränningsmotorområdet. KCFP kommer att fokusera på förbränningsprocesser som ligger mellan ”konventionell” HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) och de klassiska otto- och dieselprocesserna.
Item type:

Powered by Koha