VTI National Transport Research Database

Inverkan av olika element på egenskaperna hos titanlegeringar, gjutgods, svetsar och metalldeponer (The effect of different elements on the properties of titanium alloys castings, welds and metal de)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2013-06-30 ; 2800000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901312
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Ett av huvudsyftena med detta projekt är att öka kompetensen för hur små element (H, O, N, B, Si) inverkar på egenskaperna hos gjuten Ti64 (initialt). Detta projekt handlar om att utvärdera hur tillsatsen av små mängder bor till gjuten Ti64, och även hur bor tillsatt till metalldeponerad (MD) Ti64, påverkar de mekaniska egenskaperna. Samtidigt med detta så pågår ett omfattande program i parallella Volvo Aero-projekt, som syftar till att mäta de mekaniska egenskaperna hos svetsad, gjuten och metalldeponerad Ti64/Ti6242. Karaktäriseringen av mikrostrukturerna i dessa olika prover, samt utvärderingen av resultaten från provningen relaterat till mikrostrukturerna är planerat att utföras av en andra doktorand delvis finansierad via detta NFFP5 projekt. Dessutom ska utvärdering av hur vätgas inverkar på de mekaniska egenskaperna hos gjuten Ti64 utföras av en doktorand i projektet. Resultat och förväntade effekter: Projektet kommer tillsammans med Forskarskolan i Rymdteknik att leda till utbildandet av två nya doktorer med materialteknisk spetskompetens inom titanlegeringar. Tack vare det nära samarbetet mellan akademin och företaget så kommer företagets kompetensnivå höjas avsevärt för hur variationen av olika element påverkar egenskaperna hos olika typer av material, primärt Ti64, såsom gjutgods, svetsar samt MD-material. Vidare kommer detta projekt leda till ökad tvärvetenskaplig forskning vid LTU genom samarbete mellan doktorander vid avdelningen för Materialteknik och Materialmekanik. Uppläggning och genomförande: Förutom arbetsmöten mellan direkt samverkande parter skall projektmöten genomföras varje kvartal för summering och diskussion av resultat och arbetsprogress i förhållande till tidsplanering. Vid projektstart och halvårsvis kallas också styrgruppen i anslutning till projektmöten inför halvårsredovisningen. Slutrapporter från varje part skickas tillsammans med slutrapporten från Volvo Aero till Vinnova.Abstract: Goals/targets: One major purpose of this project is to increase the knowledge for how small elements (H, O, N, B, Si) affect the properties for cast Ti-6Al-4V. The project deals with investigating the effect that small additions of boron has on the properties of cast Ti64, and also the possibilities of adding boron to metal deposited (MD) Ti64. In parallel projects by Volvo Aero the mechanical properties of cast-, welded- and metal deposited Ti64/Ti6242 are evaluated. The characterization of the different microstructures in the tested specimens and their relationship to the measured properties is planned to be performed as part of the research work by a second PhD student in this project. Another part of this project, managed by a PhD student, will focus on how hydrogen affects the properties of cast Ti64. Result and effects: In collaboration with the Research school of Space Technology this project will lead to the graduation of two PhD students within the field of materials science and technology with focus on different aspects of titanium alloys. The competence both at the company as well as in the academy will be altered regarding how different elements affect the properties for different processed titanium alloys, such as castings, welds and metal deposited material. In addition, this project will lead to interdisciplinary collaboration between the Divisions of Materials Technology and Material Mechanics. Planning and implementing Working meetings will be held frequently between directly involved people, and project meetings will be held on a quarterly basis for summarizing and discussing of recent results and progress in relation to the time schedule. At the project start and every half year the board will be invited to participate at the project meetings in conjunction with the half year reporting. Final reports from each part will be sent together with the final report from Volvo Aero to Vinnova.
Item type:

Powered by Koha