VTI National Transport Research Database

Utveckling av en membranreaktor för effektiv vätgasproduktion i APU system (Development of a membrane reactor for efficient hydrogen generation in an APU system)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-01-01 -- 2007-12-31 ; 787115 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200604946
Subject(s): Abstract: Detta delprojekt bildar tillsammans med tre andra en gruppering med forskning kring en reformer till en bränslecells-APU(Auxiliary Power Unit). Delprojektets mål är att genom modifieringar av zeolit-baserade membraner förbättra selektiv transport av koldioxid samt utveckla en effektiv reaktor för vätgasproduktion i ett APU system. Utifrån laboratoriemätningar av adsorption och permeabilitet skall modeller tas fram som senare skall kombineras med en reaktormodell och modeller för reformering för att bestämma optimal reaktordesign och driftbetingelser. Modifieringen av membranet skall leda till att koldioxid kan tas bort vid höga temperaturer. Därigenom förskjuts den kemiska jämvikten vilket medför förbättrad vätgasproduktionen samt minskad kolmonoxidförgiftningen av bränslecellen. Abstract: The objective of this subproject is through modifications of zeolite-based membranes improve selective transport of carbon dioxide and develop an effective reactor for hydrogen production in an APU-system. From laboratory measurements of adsorption and permeability, membrane transport models will be developed and combined with a reactor model and models for reforming to determine optimal reactor design and operating conditions. The modified membranes shall be selective for transport of carbon dioxide at high temperature, which by equilibrium effects would enhance hydrogen generation and reduce poisoning of the fuel cell by carbon monoxide.
Item type:

Powered by Koha