VTI National Transport Research Database

Model based control of hybrid powertrains

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2007-01-01 -- 2009-03-31 ; 1832205 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200604993
Subject(s): Abstract: Hybridfordon erbjuder potentiella fördelar jämfört med konventionella fordon, både ur energisynpunkt och i emissionshänseende. Avgörande för om denna potential kan realiseras är, vid sidan av valet av systemkonfiguration och konstruktion och dimensionering av de enskilda komponenterna, också det reglersystem som skall styra och övervaka alla funktioner. Syftet med detta projekt är att studera de dynamiska egenskaperna för hybridfordon och dessas drivlinor, speciellt med inriktning på energieffektivitet och möjligheten att påverka denna med prediktiv reglering. Med prediktiv menas här ett reglersystem, som utnyttjar information från fordon och omgivning för att med ”framförhållning” planera användningen av energibufferten och styra energiflödena på bästa möjliga sätt. Målet är att styra energiflödena, så att funktionen optimeras med iakttagande av olika driftbegränsningar och under varierande lastbetingelser. Ett flertal intressanta resultat har kommit fram under projektets första del. Ett systematiskt angreppssätt har utvecklats för att modellera fordon och omgivning, och för att ta fram optimala styrstrategier under osäkerhet. Det fortsatta projektet syftar till att på olika sätt utveckla dessa metoder, för att göra dem praktiskt användbara och möjliga att realisera i fordon med rimliga datorkrav. Abstract: Hybrid electric vehicles (HEVs) offer potential benefits both from an emissions and fuel consumption point of view. These benefits can only be realized with an efficient control system, or energy management strategy (EMS), in addition to a proper choice of system configuration and design of system components. This project aims at investigating the dynamical properties of hybrid powertrains, focussing in particular the energy efficiency and the possibility to affect this by predictive control. By “predictive” we here mean a control system, which is able to utilize information from the vehicle and the environment in order to “look ahead” and plan the use of the energy buffer and to control the energy flows in the best possible way. The task is to control the system so as to optimize system performance under operating constraints and varying loads. Several interesting results have been obtained during the initial phase of the project. A systematic approach for modelling the vehicle and its environment from an energy point of view has been developed and optimal control strategies have been calculated based on stochastic optimal control. The continuation of the project aims at developing this approach further, with an emphasis on practically feasible schemes with a potential for on-line implementation in vehicles with moderate demands on computations.
Item type:

Powered by Koha