VTI National Transport Research Database

Attraktiva, innovativa bytespunkter för ökat resande. Samspel omgivande samhälle, framgångsfaktorer (Attractive Public Transport Interchanges for Increased Travelling and Intermodality)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-06-01 -- 2010-12-31 ; 315000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901295
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syfte är att sammanställa och genom aktiv kunskapsspridning stärka användningen av forskningsresultat, kunskaper och innovativa arbetssätt, visa på goda exempel och framgångsfaktorer som bidrar till attraktiva bytespunkter och påtagligt ökad andel kollektivresande. Viktiga delmål är att föra samman och sprida forskningsresultat och praktiska erfarenheter att ge inspiration, innovativa och goda exempel på hur olika funktioner kan tillgodoses att identifiera behov av ytterligare kunskaps-, metod- och processkunnande Projektet avser resultera i: aktiv kunskaps¬spridning/-höjning genom regionala seminarier, lättillgängligt kunskapsmaterial om Attraktiva, innovativa bytes¬punkter resenärs- och funk¬tions¬be¬hov, arbetssätt och goda lösningar samt identifiering av fördjupat kun¬ska¬psbehov. Kunskapssammanställningen avser fungera som information, inspiration och handbok för arbete med resecentrum, stationer och andra bytespunkter i Sverige.Abstract: The aim of project is to compile and by active dissemination strengthen use of R&D and professional experiences, highlight innovative solutions, good examples and success factors improving intermodal interchanges and use of public and sustainable transports. Essential targets are: to collect and disseminate research findings and professional experiences to give inspiration, innovative and good examples how functional needs can be satisfied to identify further needs of facts, methods and process knowledge The project is assumed to contribute to active dissemination of knowledge by regional seminars easily accessible knowledge about functional demand, methods and good practice identifying further need for R&D The compilation of knowledge and experiences is aimed to inform, inspire and be a book of reference when implementing or renewal of stations and interchanges in Sweden.
Item type:

Powered by Koha