VTI National Transport Research Database

Lånecyklar - det nya kollektiva färdmedlet (Bike sharing - the new public transport mode)

  • Petersen, Tom
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-09-01 -- 2011-08-31 Registration number:
  • Vinnova 200901287
Subject(s): Online resources: Abstract: Vi förväntar oss att - se förändringar i ressätt vid introduktionen av lånecykelalternativet vid arbetsplatsen; - kunna uppskatta potentialen hos lånecyklar som ett nytt kollektivt färdsätt i staden, ensamt och i kombination med befintlig kollektivtrafik; - vinna ny kunskap om hinder och incitament för ökad cykling, lånecykling och därmed sammanhängande effektivisering av kollektivtrafiken i stort; - kunna uppskatta de eventuella minskningar i koldioxidutsläpp som därmed kan uppnås, och förutsättningar för detta; - identifiera ytterligare forskningsbehov i förhållande till cykling, lånecykling och motionsvanor för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av lånecykelsystem.Abstract: The project intends to study and assess the impact of better access to bike sharing stations on the choice of travel mode in large organisations, both for commuting and service trip purposes. One of the goals is to determine which incentives and measures, within and outside of the organisation, are the most effective in getting employees to choose environmentally friendly forms of transport. We expect to: - see changes in travel mode with the introduction of the new bike sharing option at the workplaces; - assess the potential of bike sharing as a new mode of public transport in the city, alone and in combination with existing public transport; - gain new knowledge about barriers and incentives for increased bicycling, bike sharing and the related efficiency of public transport in general; - to estimate the potential reduction in carbon emissions that can thus be achieved, and conditions for this; - identify additional research needs in relation to cycling, bike sharing and exercise habits in order to calculate the socioeconomic impact of bike sharing systems.
Item type:

Powered by Koha