VTI National Transport Research Database

Beslutsstöd för att integrera ekonomistyrning och produktionssystem samt analysera CCC-effekter (Decision support for integration of economic control and production systems and CCC analysis)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2013-12-31 ; 3700000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901286
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Flygmotorbranschen är mycket kapitalkrävande till sin natur, samtidigt som kapital är såväl dyrt som allt svårare att få tag på. Det har samtidigt påvisats att ogynnsamma kopplingar mellan parametrar för ekonomistyrning och produktionsstyrning på ett påtagligt sätt kan bidra till ineffektivt resursutnyttjande med bl a hög kapitalbindning (högt CCC) som följd. Det är därför angeläget att öka förståelsen för ekonomiska uppföljnings-/kalkylmätetal och deras relevans som prestationsmätetal i produktionsmiljön. Projektet avser att visa effekterna av olika val av mätetal på bl a kapitalbindning och produktkostnad, och hur dessa relaterar till begrepp som ex lean, throughput accounting och Volvo Production System (VPS). Resultat och förväntade effekter: Ett förbättrat beslutsstöd som ger ökade insikter i de ekonomiska konsekvenserna av olika produktionsbeslut, och att ekonomiska incitament och produktionsutvecklande åtgärder går hand i hand. Det förväntas också att nya mätetal för att följa upp och styra produktionen tas fram. Implementering av framtagna principer förväntas leda till betydande sänkningar av kapitalbindning (reducerat CCC), ökad produktivitet och sänkt produktkostnad. Uppläggning och genomförande: Projektet inleds med litteraturstudier som syftar till att skapa insikter om forskningsfronten och ge erforderliga baskunskaper inom relevant teori. Samtidigt genomförs kartläggning, inventering och analys av kopplingar mellan ekonomi och produktion vid Volvo Aero. Utifrån identifierade faktiska problemexempel skapas insikter om de faktiska problemen och vidden av effekterna. Analysbehovet går i två riktningar: dels att studera de ekonomiska effekterna av olika produktionsbeslut, men också att studera hur produktionsbeslut fattas på basis av ekonomiska redovisningsdata. Dessa insikter syntetiseras sedan genom att utveckla preliminära modeller och metoder som sedan valideras och testas. Därefter vidtar fortsatt metodutveckling och -anpassning till nya specifika situationer, varefter modeller och metoder ytterligare vidareutvecklas. Validering av modeller och metoder görs genom löpande avstämning mot faktiska problemsituationer.Abstract: Goals/targets: The aircraft engine business is characterized by its need for cash in a time where money is increasingly hard to acquire. It has been shown that unfavorable linkages between control parameters used for economical follow-ups and production control significantly can result in inefficient use of resources, resulting in large amounts of capital tied up in production material (~high CCC). It is therefore urgent to increase the understanding of parameters for economical monitoring and control, and their suitability as measures of production performance (including product cost), in companies within the aircraft engine business. The project therefore aims to deduce and show how different choices of control parameters influence capital and cost. Different parameters and how they relate to concepts as lean, throughput accounting, and Volvo Production System (VPS), will be investigated. The aim of the project is to use these analyses to identify suitable measures for monitoring and control, which will offer means to make economically more sound production decisions. Result and effects To acquire improved understanding of the economical impact of different decisions concerning the production and production development. This ability will improve the ability to make economically sound production decisions. New measures to monitor and control the production will also be developed. Implementation of these findings is expected to lead to reductions of tied-up capital (reduced CCC), increased productivity and reduced product cost. Planning and implementing The project starts with a literature review and a mapping of the actual conditions at Volvo Aero. From this input are relevant problems formulated and their effects described. An analysis is then performed and based on the results are models developed. These are validated and tested, and further developed. Actual cases are continuously used to validate models and methods.
Item type:

Powered by Koha