VTI National Transport Research Database

PMSv3 (PMSv3)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-06-09 -- 2012-08-31 ; 4200000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2011/40540
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att bättre kunna utnyttja det resurser som finns tillgängliga för underhåll och få en bättre och trovärdigare översikt över aktuellt vägstatus. Effektmålen är: - effektivt utnyttjande av resurser, bättre beslutsunderlag - gemensamt arbetssätt - minskad personberoende och kortare ledtider - tillförlitlig aggregerad bild av tillståndet på vägnätet - effektivare entreprenörer och konsulter. I projektet utvecklas ett webbaserat system PMSv3 för att få en bild av vägars tillstånd. Målet med det nya PMSv3 är att få ett användarvänligt system med bättre utnyttjandegrad och därmed även bättre beslutsunderlag för arbetet med underhåll av belagd väg.Abstract: The purpose of the project is to make better use of the resources that are available for maintenance and get a better and veridical overview of the current status of the roads. The wanted effects are: - efficient use of resources, better basis for decision - common work procedure - less dependency of individuals and shorter lead time - reliable aggregated status of the road network - more efficient contractors and consultants. The project is developing a web based system PMSv3 in order to achieve the status of the roads. The goal with this new PMSv3 is to have user friendly system with higher usage and hence a better basis for decision in the work with maintenance and pavement of roads.
Item type:

Powered by Koha