VTI National Transport Research Database

Revidering av VQ-samband för vägar med hastighetsgräns 100 och 120 km/h (Revision of the VQ-related to roads with speed limits of 100 and 120 km/h)

  • Olstam, Johan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-04-19 -- 2010-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/11525
Subject(s): Online resources: Abstract: VTI har inom ramen för ett projekt angående utvärdering av de nya hastighetsgränserna genomfört före- och eftermätningar på ett antal platser runt om i Sverige. Under 2009 genomfördes eftermätningar på vägar med hastighetsgräns 100 och 120 km/h. Under 2008 så tog Arne Carlsson på VTI fram skattningar för VQ-samband till Effektsamband för vägtransportsystemet (VV publikation 2008:11). Med de nya mätningarna finns nu möjlighet att validera och vid behov justera de tidigare skattningarna.Abstract: VTI in the framework of a project concerning the evaluation of the new speed limits are implemented before and after measurements on a number of locations around Sweden. In 2009, after measurements on roads with speed limits of 100 and 120 km / h. In 2008 it took Arne Carlsson at VTI forward estimates for the VQ-connection to the power laws for road transport (VV publication 2008:11). With the new measurements are now able to validate and if necessary adjust the previous estimates.
Item type:

Powered by Koha