VTI National Transport Research Database

Länk- och effektmodell för underhållsinducerade effektivitetsförbättringar inom järnvägsinfrastruktur (Link and effect model of maintenance investment for infrastructure effectiveness improvement)

  • Kumar, Uday
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-01 -- 2012-12-31 ; 2100000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29757
Subject(s): Abstract: Spårinfrastruktur för tunga tågtransporter ställer höga krav kostnadseffektivitet. Detta kan uppnås genom minskade Livs-Cykel-Kostnader (LCC) och genom ökande tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet och förbättrad underhållsmässighet (RAMS). För att kunna uppnå ställda krav och målsättningar och att kunna allokera och prioritera underhållsresurser måste effekten av underhåll kunna mätas och övervakas. Nyckeltal inom LCC och RAMS måste utvecklas och inrymmas i avtal och förfrågningsunderlag för underhållstjänster. Detta projekt skall utveckla en länk-effekt modell för underhåll och underhållsinvesteringar i järnvägsinfrastruktur så att effektivitetsförbättringar skall kunna mätas och övervakas.Abstract: Cost-Effective high performance track infrastructure for heavy rail systems addresses the reduction of Life Cycle Costs (LCC), while improving the Reliability, Availability, maintainability and Safety (RAMS), as a key element of the strategic railway engineering asset. To manage the asset effectively against the agreed and set objectives, effect of maintenance works must be measured and monitored. Key values for RAMS and LCC must be developed and introduced in the maintenance procurement documents. Thus, there is a need to develop a link and effect model for the maintenance investment of railway infrastructure for measuring effectiveness improvement.
Item type:

Powered by Koha