VTI National Transport Research Database

Utveckling av en funktionell standard för statliga cykelvägar (Development of a functional standard for state bicycle paths)

  • Niska, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-11-01 -- 2012-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2011/40317
Subject(s): Abstract: Trafikverket har initierat ett uppdrag som syftar till att arbeta fram en funktionell drift- och underhållsstandard för de statliga cykelvägarna. Inom ramen för detta uppdrag bidrar VTI med expertkunskap inom området och avropas per timme.Abstract: The Transport Administration has initiated a mission that aims to develop a functional operation and maintenance standards for the state bicycle routes. As part of this mission VTI contributes with expertise in the area and are called off per hour.
Item type:

Powered by Koha