VTI National Transport Research Database

Förstudie av studie om s.k. kommersiell trafik (Feasibility study of commercial traffic)

  • Algers, Staffan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-03-01 -- 2011-06-30 ; 740000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/14521
Subject(s): Abstract: De båda prognosinstrumenten Sampers och Samgods genererar huvudparten av den trafik som objektanalyserna grundas på, men inte allt. Trafik med budbilar, viss distributionstrafik, tomkörning med taxi, utländska fordon, kortväga resor i mål-punkten för långväga resor är exempel på trafik som måste behandlas på annat sätt. Redan tidigare sågs ett behov att hantera denna ”saknade” trafik. I mitten av 90-talet genomfördes det s.k. Nätra-projektet som avsåg näringslivets transporter i Stock-holms¬regionen. Sedan dess har de matriser som genererades i detta projekt använts för att täcka bristen på information om de ”saknade” resorna, under senare år genom framskrivning med antagna trafikförändringar. Nyligen genomfördes en uppdatering av Nätra-systemet (Edwards 2008), i vilken bl.a. konstaterades att antalet lätta last-bilar ökat kraftigt, utan att de nödvändigtvis används i godstransport¬sammanhang. Vidare har nyligen en förstudie avseende regional godstrafik genomförts (i vägverkets REGO-projekt). I denna skissas flera kommande steg, vilka är helt inriktade på lastfordon och godstrafik. Bl.a. föreslås undersökningar genom vägkantsintervjuer. Den här föreslagna studien fokuserar på storstadsområden, inom vilka det inte är möjligt att genomföra vägkantsintervjuer. Den här föreslagna studien blir därmed ett komplement till de studier som föreslagits i REGO-förstudien. Förutom den ”saknade” trafiken kan också andra brister förekomma, t.ex. under-skattningar av tjänsteresor till följd av skevheter i representativiteten när man jämför med det faktiska resandet (t.ex. förorsakad av den allt lägre svars¬frekvensen i resvaneundersökningarna). Även detta kommer att kunna belysas. Behovet att bättre hantera kapacitetsgränserna i trafiksystemet i storstadsområdena har vuxit, och innebär bl.a. att prognosmodellerna kommer att bli mer inriktade på dynamiska modeller, där kapacitetsbegränsningen är mer absolut. Kravet på en korrekt beskrivning av trafikbelastningen ökar därmed. Det är då viktigt att veta både vilken trafik som belastar vägnätet och med vilka fordonstyper. Syftet med detta projekt är främst att göra en klassificering av trafiken på olika punkter i storstädernas vägnät, analysera i vilken utsträckning den hanteras av olika modeller, vilka brister som finns och hur dessa kan åtgärdas. Den föreslagna uppläggningen kommer också att generera kunskap om hur olika fordonstyper används, t.ex. de lätta lastbilarna. Vi föreslår en förstudie avseende utformning av en undersökning om hur man kan mäta och modellera omfattningen av den trafik som inte genereras av Sampers och Samgods. Förstudien avser vägtrafik, och innehåller följande delar: - litteraturstudie av hur denna problematik behandlas internationellt - registrering av nummerskyltar och koppling till bilregistret med avseende på fordonstyp, län och organisationsnummer samt intervjuer med ett urval fordonsförare - analys av omfattningen av ”saknad” trafik på utvalda länkar inom och utanför storstadsområdena, uppdelad på olika kategorier - modellansatser för att beräkna ”saknad” trafik i utgångsläget och för framtida prognosår - utformning av undersökning för att mäta de viktigaste delarna av den saknade trafiken och skapa underlag för modellskattning.Abstract: For forecasting in the national planning process, the Sampers and the Samgods systems are used for personal and freight traffic. there is still some traffic that is not covered by these models. This traffic is often called commercial traffic, but it may be that it also contains other types of traffic like domestic and foreign visitors. The project is about identifying what traffic is left out, and how it should be modeled. the project contains the following parts: - literature study - registration of licence plates and identifying type of vehicle, origin of vehicle, owner classification. Interviews with a sample of drivers - analysis of the extent of "left out" traffic on a selections of links inside and outside urban road network - modelling approaches for estimating "left out" traffic currently and in future years - design of survey(s) to measure the main parts of "left out" traffic" and to create a basis for model estimation.
Item type:

Powered by Koha