VTI National Transport Research Database

P905 Modell för kartläggning av regionalt godsunderlag för intermodala transporter (P905 Roadmap for mapping regional goods for intermodal freight transport)

  • Pettersson, Mona
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-01 -- 2011-10-30 ; 570000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/33225
Subject(s): Abstract: Det finns idag modeller som är produktionsinriktade och hanterar intermodala transporter ur ett operativt perspektiv med fokus på val av transportlösning med avseende på trafikslag. Exempel på godstransportmodeller inom denna kategori är HIT (Flodén, 2008), EvaRail (Troche, 2009) samt SimCont (BOKU med flera) vilka alla finns involverade i MINT-projektet som drivs av KTH, TFK i Borlänge och HGU. Dessa är alla beroende av korrekt indata för att kunna bidra med ett korrekt underlag. Föreliggande projektet syftar till att utveckla en analysmetod som kan användas för att ta fram godsunderlaget i en region, exempelvis i samband med etablering av intermodala terminaler eller trafik på dessa. För varuägare och transportörer skulle en modell kunna innebära en bättre överensställelse mellan satsningar som görs på lokal och regional nivå och det transportbehov som föreligger. Frågeställning i projektet föranleds av att det för närvarande inte finns någon analysmodell som klarar av att ta fram entydigt godsunderlag för en region och som går att applicera direkt utifrån den statistik som finns tillgänglig. Istället krävs stora insatser för att på olika sätt ta fram data och analysera verksamheterna inom regionen och på så sätt skatta transportvolymerna. Då nuvarande metoder till stor del utgår från skattningar där osäkerheten är stor bidrar detta till att underlaget blir osäkert och riskerar därmed rendera felaktiga underlag till de beräkningar som utförs i kommande steg, exempelvis beräkningar med ovanstående analysmodeller. Problemet med indata är känt sedan tidigare, trots det så finns i dagsläget inga planer på att utveckla en sådan modell, ej heller från ett myndighetsperspektiv via Samgods. Beräkningar av transportbehov i de godsflödesmodeller som används grundar sig för närvarande på olika typer av skattningar med varierande säkerhet. Modeller för beräkning av transportbehov måste således använda sig av data baserade på skattningar som göras för varje enskilt fall avseende faktorer som storlek och omsättning i företag, antal anställda, typ av verksamhet, etc. Fördelarna med en analysmodell är flera. En i sammanhanget betydande fördel är att en analysmodell ger en tydlig uppfattning om vilka insatser som krävs avseende infrastruktur och planering på lokal nivå, kapacitetsbehov samt behov av styrning och utveckling av kommunal verksamhet och stöd. Utmärkande för denna studie är således en modell som ger en korrekt bild av godsunderlaget i en region. De data som ges av en sådan modell kan sedan antingen användas som ett underlag till existerande godstransportmodeller eller direkt som beslutsunderlag för lokala myndigheter och transportföretag.Abstract: There are several production oriented models, handling intermodal transport from an operational perspective. These models often focus on the choice of transport mode. Examples of models belonging to this category are for example the HIT Model (Flodén, 2008), the EvaRail Model (Troche, 2009) and the SimCont Model (BOKU and others), which all are involved in the MINT-project run by KTH, TFK Borlänge and HGU. All the above mentioned models are relying on correct data in order to come up with correct information. The purpose of this project is to develop an analytical method that can be used to identify the demand for transport in a geographical region, e.g. when establishing of intermodal freight terminal or when planning the operations for transport to an intermodal freight terminal. The general question behind this project has developed due to the fact that, currently, there is no analytical model that is capable of calculating a proper demand for transport within a region that is applicable directly based on available the statistical material. Instead, considerable efforts have to be made to derive data and to analyse the business activities within the region and in that way estimate the goods volumes. As present methods predominantly use estimates with a considerable uncertainty in the data, the information provided by the method will become less valid rendering misguiding data to the calculations made later in the process, e.g. calculations with one of the above mentioned analytical models. Despite the fact that the problem with the data has been known for a long time, there are currently no plans to develop a method as the one proposed in this project, including the SAMGODS project that is currently "on hold". Calculations of the transport demand according to the methods that are used to today is based on different types of estimates of varying certainty. Models for calculation of transport demand thus have to use data based on estimations that has to be made according each and every case in terms of factors like scope, turnover, number of employees, business activity. etc. The advantages of using an analytical model are several. One, in this context considerable advantage of using a method, is that it will provide a clear picture of what type of actions are necessary considering infrastructure and planning on a local level. It will also provide an answer on the capacity needed and the demand for management and development needed by and the support requested from local authorities. Thus, what is significant for this project is a method that provides a correct representation of the freight demand in a region. The data provided by such model can either be used in one of the existing freight models or directly as a decision support for local authorities or transport service providers.
Item type:

Powered by Koha