VTI National Transport Research Database

Automatisk mätning av föroreningar i grundvatten nära vägar, delprojekt 1-5 (Automatic assessment of pollutants in groundwater close to the roadside)

  • Blomqvist, Göran
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 1535000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/2069
Subject(s): Abstract: Följande idéer till projekt bygger på pågående FUD projekt: ”Automatisk registrering av Salthalt i mark nära vägar” ( DNR AL90B 2003:27151) där vi utnyttjar en ny sensorteknik, s.k. ”Elektronisk Tunga” (ET) , för i första hand att bestämma kloridhalten i mark nära vägar, studien utmynnar i en fältinstallation september 2005 av utrustning vid Rv 67 (Heby) där ET mätningarna + temperaturprofil i marken och konduktiviteten loggas fjärrstyrt via webbsida. Samtidigt mäts vattenprover mha ET i laboratorium från ett 10-tal grundvattenrör i närheten av mätplatsen Heby för att bygga en robust prediktionsmodell av kloridhalterna. Budgeten sammanfattar samtliga delprojekt. 1 Tilläggsfinansiering för 2006 för att kunna slutföra pågående FUD projekt. Med nuvarande projektbudget har vi endast 100 kkr för 2006 vilket inte räcker till seminarium, rapportering, laboratorieanalyser etc. 2 Förlängning av ovanstående projekt till och med vintersäsongen 2007-2008 för att samla in data från tre vintersäsonger och dra nytta av erfarenheterna från en längre sammanhängande period, denna betraktar vi som det näst viktigaste delen efter punkt 1 ovan. Slutrapportering under 2008. 3 Utvidgad provtagning i laboratorium, inventering av flera grundvattentäkter i Sverige med, helst med annorlunda marktyp. Jämföra vattenprover från dessa med de pågående försöken i Heby i syfte att förbättra prediktionsmodellen för klorid och därmed underlätta/påskynda implementeringen av nya system i fält. Bör påbörjas då vi fått erfarenhet av den nuvarande studien (start hösten 2006) och pågår parallellt med 1 och 2 ovan under 2006 tom 2007. Rapportering och implementering av resultat i ”generell” modell sker tidigt under 2008. 4 Tester av "farliga" ämnen som kan förekomma i diken vid vägmiljö och utgöra risk för dricksvattenkvaliteten, exempelvis: organiska föroreningar (olja diesel, PAH), syror, gödning (fosfater), tungmetaller etc med ET som en "utsläppsdetektor", här bör även göra state-of-the-art m.a.p nya sensorer/detektorer som kan kompletterar ET och med principen autonom, robust, kostandseffektiv och kontinuerlig fjärrövervakning. Påbörjas senare delen av 2006 och slutförs våren 2007. 5 Implementering av fem pilotsystem för kontinuerlig drift. Fem systemprototyper konstrueras och placeras i fält där vi utnyttjar resultaten från delprojekt 1-4 ovan map konstruktionsfrågor och mättekniska problemställningar. I denna projektdel tillhandahåller VTI i samråd med lämpliga underleverantörer ett produktionsanpassat mätsystem för klorid + detektion/varning av vissa utsläpp där tonvikt ställs på autonom drift under längre tidsperioder samt med energisnål elektronik med installatin under hösten 2008 och uppföljning under vintern 2008-9.Abstract: The following subprojects are based on the ongoing project ”Automatisk registrering av Salthalt i mark nära vägar” ( DNR AL90B 2003:27151) that aims to asses the chloride content in groundwater close to the road using novel sensor technology "electronic tounge" (ET) The present study will result in implementation of one field installation (September 2005) at Rv 67 Heby, temperature profile and conductivity will also be monitored and assesed via an internet web site. Parallell to the field measurements, ground water samples from 10 different ground water pipes close to the test site are anaysed in laboratory for ionic content and measured with ET in order to build a robust predicion model for chlorine. The following sub-projects aims to extend and finalise the present study and to result in an extended installation by 2009 of five permanent systems. 1 Additional financing for comopleting field measurements during spring 2006, project report and seminar. This is the highest priority sub-project since the present financing was not covering the originally planned test period. 2 Extension of ongoing measurements for the two seasons 2007 and 2008 resulting in accumulated ET data, conductivity data, and laboratory data for three complete winter seasons + reporting under 2008. This is seen as the next highest priority project after sub-project #1 in order to gain experience and ensuring a robust prediction model for ground water chlorine levels. 3 Extended laboratory tests using ground water from different parts in Sweden in order to build a general prediction model applicable to sites with large differences in ground water ionic compositions. This study should enable a faster implementation (see sub-project 5). This starts late 2006 after obtaing experience from sub-project 1 and 2 and results will be reported early 2008. 4 Tests of dangerous/poisonuous pollutants that may be the result of accidents wth HGVs or other causes that may endanger the ground water wquality. ET plus additional additional sensors will be tested and screened for. This subproject will start 2006 and finish during spring 2007. 5 Implementation of five commercial systems for permanent operation, specified by VTI using the results from sub-project 1-4. The systems should feature low power consumption, autonomous operation, cost effective hardware/SW solution, designated warning/measuring capacity for a few selected compounds (depending on results from project1-4). Installation of systems will be performed during autumn 2008 and follow-up studies will continue during winter 2008-2009.
Item type:

Powered by Koha