VTI National Transport Research Database

Tema Vintermodell - etapp3: känslighetsanalys och kalibrering (The Winter model - stage 3: sensitivity analysis and calibration)

  • Möller, Staffan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2006-03-01 -- 2009-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/2067
Subject(s): Online resources: Abstract: Problem Den statliga vinterväghållningen bedrivs för närvarande enligt den tekniska beskrivningen av driftstandarden i ATB Vinter 2003. Här anges för olika typer av vägar, strikta, funktionella standardkrav på körfält, vägrenar m.m. i samband med snöfall och halka samt under övrig tid. En brist i regelsystemet är i dag att man med någorlunda säkerhet endast kan beräkna åtgärdernas effekter för väghållaren (åtminstone de direkta kostnaderna), däremot endast i begränsad omfattning för trafikanterna eller samhället i övrigt. Reglerna grundar sig förvisso på en erfarenhetsmässig uppfattning av trafikant- och miljökonsekvenser, men eftersom finansieringen av vinterväghållningen sker i konkurrens med annan offentlig verksamhet, bör den motiveras med objektiva, samhällsekonomiska argument och med anknytning till de trafikpolitiska målen. Tema Vintermodell har utvecklats under fem år. Etapp 1 omfattade 2000-2003 och etapp 2 2004-2005. Detta har resulterat i en körbar prototyp. Syfte För att modellen skall fylla målet att bli ett verktyg för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av vinterväghållningsåtgärder och -strategier, krävs att delmodellerna känslighetstestas och kalibreras. Kompletterande fältmätningar behöver därför genomföras, utvärderas och implementeras. Detta arbete omfattas av etapp 3, som löper under 2006 och 2007. Ytterligare kalibreringar kan erfordras efter 2007. I projektet budgeteras också deltagande vid PIARC-kongressen i mars 2006 för fyra personer med var sitt bidrag, samt medel för att bibehålla ett värdefullt nordiskt erfarenhetsutbyte inom projektet. Metod Delmodellerna känslighetstestas genom att värden på ingående parametrar varieras, för att utröna vilka parametrar som är mest betydelsefulla för slutresultatet. Dessutom kalibreras delmodellerna efter jämförelser mellan modellkörningar och praktikfall. Förväntat resultat I det förväntade resultatet ligger att modellen skall kunna hantera: - fördelning av väglag i tid och rum. - restider för personbil respektive lastbil - olycksantal (dödlig utgång/ svår personskada/ övriga), med struktur enligt EVA-modellen - åtgärdstillfällen (snöröjning/hyvling/halkbekämpning) - resursförbrukning (sand/salt)Abstract: Problem The national winter road maintenance in Sweden is presently carried out according to the technical standard of maintenance that is regulated in ATB Vinter 2003. Strict, functional demands for different categories of roads are specified for lanes, verges etc. related to snowfall and slipperiness. One deficiency of the regulations is that the effects of the actions can be estimated only for the road administrator (at least the direct costs), while the effects for road users and environment can be accounted for to a very limited extent. Doubtless, the rules are established on estimations of road user and environmental effects acquired by experience, but since winter road maintenance is financed in competition with other public activities, it should be motivated by objective, socio-economic arguments, with respect to the objectives of the national traffic policy. The Winter Model has been developed during five years. tage 1 comprised 2000-2003, and Stage 2 2004-2005, ending in a working prototype. Aim For fulfilling the purpose of being a tool for assessing the socio-economic effects of winter road maintenance measures and strategies, the sub models within the Winter Model must be sensitivity tested and calibrated. Complementary field measurements need to be performed, evaluated, and implemented. Stage 3 comprises this work. The project runs during two years, 2006 and 2007. Further calibrations may be necessary after 2007. The budget also comprises participation at the PIARC congress in March 2006 for four persons, each with one paper; as well as means for preserving a valuable Nordic exchange of experience within the project. Method The sensitivity of the different sub models is tested by varying the values of the parameters, to find out which of them that are of most importance. Furthermore, the sub models are calibrated by comparing model results to real data. Expected Result The Winter Model should treat: - the distribution of roadway condition in time and space - travel times for private cars and trucks - number of accidents (fatalities/severe injuries/other) - number of measures (snow clearance/grading/skid prevention) - consumption of resources (grit/salt)
Item type:

Powered by Koha