VTI National Transport Research Database

Trafikanternas krav på vägars tillstånd samt mått och mätmetoder för att beskriva detta (Road users demands on the roads condition and also measures and measurement methods to describe this)

  • Ihs, Anita
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2006-01-01 -- 2009-12-31 ; 2835000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/709
Subject(s): Online resources: Abstract: Vägverket följer idag regelmässigt upp de statliga vägarnas tillstånd med hjälp av vägytemätningar. I huvudsak är det spårdjup (mm) och ojämnheter uttryckt i måttet IRI (mm/m) som ligger till grund för bedömningen av vägytans tillstånd. Det man generellt kan säga är att baserat på dessa mätningar så har tillståndet på vägarna varken avsevärt förbättrats eller försämrats över åren. Trenden ser dock lite olika ut i Vägverkets olika regioner. Samtidigt undersöker man också årligen hur nöjda eller missnöjda trafikanterna är med underhållet av de statliga vägarna. Man frågar dels vad trafikanterna anser om skötsel och underhåll av vägarna allmänt sett men också mer specifikt om deras åsikter vad gäller spårbildning och ojämnheter, dvs. de faktorer som följs upp med mätningar. Den generella tendensen, med undantag för senaste året, är att andelen nöjda trafikanter sjunker. Andelen nöjda trafikanter är dessutom låg. Detta gäller inte minst yrkesförarna. Överensstämmelsen mellan de objektiva mätningar som görs av vägarnas tillstånd (eller snarare de tillståndsmått man använder) och trafikanternas betyg enligt enkäterna är alltså inte särskilt god. Det finns anledning att gå djupare i denna fråga och undersöka vad trafikanterna har för krav och förväntningar på vägarnas/vägytans tillstånd och också vilka mått som behövs för att på ett tillfredsställande sätt beskriva tillståndet. Det föreslagna projektet har följande syften: 1. Att undersöka och öka förståelsen för vilka krav och förväntningar trafikanterna har på vägars tillstånd och vilka faktorer (komfort, restid, säkerhet) som påverkar dessa samt att utforma frågor som ger goda subjektiva mätdata. 2. Att bestämma vilka objektiva mått som behövs för att beskriva vägens tillstånd så att man bättre fångar upp de egenskaper/faktorer som påverkar trafikanternas upplevelse/ bedömning av vägen. Projektet är tänkt att omfatta tre fristående delar: 1. En litteraturstudie (state-of-the-art) rörande trafikantenkäter och tillståndsmått 2. Trafikanterna krav, behov och förväntningar, omfattar bl. a. djupintervjuer med ett urval av kundgrupper/trafikantkategorier samt vägkantsintervjuer 3. Körsimulatorstudie, olika vägyteegenskapers inverkan på trafikantens bedömning av tillståndet testas och rangordnas. Projektet skall dels resultera i hur man bör ställa frågor om vägars tillstånd för att få så valida subjektiva data som möjligt, dels ge en vägledning till vilka objektiva tillståndsmått man i framtiden bör samla in för att överensstämmelsen mellan subjektiva och objektiva data skall bli bättre. Med bättre metoder för att kunna beskriva vägars tillstånd med både subjektiva och objektiva data blir utnyttjandet av mätdata effektivare. Dessutom bidrar projektet i förlängningen med ett förbättrat underlag till Vägverkets arbete när det t.ex. gäller att prioritera åtgärder och fördela medel till de olika Vägverksregionerna. Resultaten från projektet kan även nyttjas som värdefull input till ytterligare ett av FUD-center 4a föreslaget projekt ”Objektivt ojämnhetsmått mha full car-modell som bättre motsvarar kunders bedömning av vägytetillståndet inklusive krängningar och lokala ojämnheter”.Abstract: The condition of the state roads is today regularly followed up with road surface measurements by the SRA. The assessment of the road surface condition is mainly based on rut depth (mm) and unevenness expressed in the measure IRI (mm/m). Based on these measurements the road surface condition has neither been considerably improved nor considerably worsened over the years. However, it varies somewhat over the different SRA regions. At the same time, SRA annually investigates how satisfied or discontent the road users are with the maintenance of the state roads. The road users are asked about their opinion of management and maintenance of the roads in general, but also more specifically about their opinion on rutting and unevenness, i.e. the factors that are followed up with road surface measurements. The general tendency is that, apart from last year, the percentage of satisfied road users is decreasing. The percentage of satisfied road users is low as well. This is especially true for professional drivers (heavy vehicles). The agreement between the objective measurements of the road condition (or rather the measures on condition that are used) and the judgement made by the road users according to the questionnaires is obviously not very good. Therefore there is a reason to go deeper into this question and investigate what demands and expectations the road users have on the condition of the road/road surface and also which measures are needed in order to describe the condition in a satisfactory way. The objectives of the suggested project are the following: 1. To investigate and increase the understanding of which demands and expectation the road users have on the roads condition and which factors (comfort, travel time, safety) that have the greatest influence as well as designing questions that provide good subject measures. 2. To determine which objective measures are required to describe the road condition so that those characteristics/factors that influence the road users’ experience/assessment of the road are caught. The project will include three separate parts: 1. A literature review (state-of-the-art), concerning road user surveys and measures of condition 2. The demands, needs and expectations of road users, includes among other things in-depth interviews of selected customer groups/road user categories as well as road side interviews. 3. A driving simulator study, the influence of different road surface characteristics on the road users (drivers) assessment of the condition is tested and placed in order of precedence. The project will result in recommendations how to ask questions in order to receive as valid subjective data as possible and also a guidance to which objective measures of condition that should be collected in the future to improve the agreement between the subjective and the objective data. With better methods for describing the roads condition with both subjective and objective data the use of data from measurement will be more effective. The project will also contribute to an improved basis for the work of SRA, for example concerning the prioritizing of maintenance actions and allocation of resources to the different SRA regions.
Item type:

Powered by Koha