VTI National Transport Research Database

Bildäcks miljöegenskaper (Environmental characteristics of tyres)

  • Sandberg, Ulf
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2004-12-01 -- 2007-10-31 ; 770000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/5809
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att medelst bättre faktaunderlag kunna förbättra implementeringen av den nordiska miljömärkningen ("Svanen"). Detta åstadkoms genom att medelst experimentella studier få bättre kunskap om bulleregenskaper och rullmotståndsegenskaper hos bildäck och med detta som grund föreslå modifieringar av miljömärkningssystemet. Det avses även studeras om och hur mätmetoderna skall kunna förbättras för att ge bättre skärpa i normerna samt om och hur reglerna kan förbättras sett ur produkttillverkarens synvinkel. Vidare görs studier av olika scenarier vad gäller effekten av olika gränsnivåer (för buller och rullmotstånd) på medelbullerexponeringen i landet samt på den nationella bränsleförbrukningen, bl a i avsikt att se vilken potential som finns för nationellt betydande effekter. Även möjligheterna att få fler bildäck miljömärkta utreds; inte minst vad avser en minskad användning av högaromatiska oljor i bildäcken och dess effekter på tillgången till miljömärkta produkter. Slutligen lämnas förslag till hur miljömärkningen vad avser bildäck skall kunna få ökat genomslag i konsumtionen; om möjligt i samverkan med några berörda företag. Projektet genomförs i samarbete med SIS Miljömärkning.Abstract: The project aims to reach a better evidence base to improve the functioning of the Nordic environmental label ("Svanen"). This is accomplished by means of experimental studies have better knowledge of noise characteristics and rolling resistance properties of tires, and on this basis, propose modifications to the eco system. It referred also studied whether and how the measurement methods must be improved to provide better clarity in the standards, and whether and how rules can be improved terms from the product manufacturer's perspective. In addition, "the study of various scenarios on the effect of different threshold values (for noise and rolling resistance) on the medium noise exposure in the country and the national fuel consumption, among others in order to see the potential for significant national impact. The possibilities to get more tires labeled investigated, especially with regard to reducing the use of high aromatic oils in the vehicle decks and its impact on access to eco-labeled products. Finally suggestions are made to the eco-label with regard to car tires to benefit from increased penetration of consumption, if possible in collaboration with any interested companies. The project is implemented in cooperation with the EU Ecolabel.
Item type:

Powered by Koha