VTI National Transport Research Database

Pendeltrafik med flyggods på järnväg: en systemansats med omlastningsproblematik i fokus (Railroad shuttle for air cargo: a system approach with focus on problems of reloading load carriers)

  • Jonsson, Rikard
  • TFK-TransportForsK AB, Svenskt företag eller organisation, 556254-9468
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-09-01 -- 2010-12-31 ; 450000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/92645
Subject(s): Abstract: Flygfrakt används ofta för transporter av högvärdigt gods där kraven på korta leveranstider är höga. En flygfrakt är alltid en multimodal transportkedja där flera transportslag är involverade. Vanligtvis består den av flygtransport samt anslutande lastbilstransport mellan kunden och flygplatsen. Flygbolagens trafik är vanligtvis uppbyggd enligt en hubstruktur där ett flygbolag har en eller flera hubbar där gods samlas för att nå större volymer på framförallt interkontinentala flygningar. Transporterna mellan hubbarna sker antingen med flyg eller med vägtransporter. I Sverige utförs dessa transporter nästan uteslutande på väg. Godset samlas vanligtvis in under dagen med lastbil och transporteras sedan över natten till en annan hub. TFK har i en tidigare förstudie med ekonomiskt stöd av SIR-C studerat möjligheten att transportera flyggods på järnväg. Då var frågeställningen om det fanns möjligheten för en snabbtågspendel mellan de nordiska huvudflygplatserna för att konkurrera om det gods som transporteras med fraktflyg. TFK-studien visade att det gods som benämns flyggods istället transporteras med lastbil på väg. Från Arlanda transporteras flyggods med lastbil till flygplatser i framförallt Danmark, Tyskland, Nederländerna samt England. Enligt TFK-studien som genomfördes under våren 2007 skickade SAS Cargo varje kväll 6 - 8 lastbilar med flyggods till Malmö / Köpenhamn. Till detta kommer gods från exempelvis Lufthansa men även från större speditörer. Den totala godsmängden är svår att uppskatta och den måste därför kartläggas mer noggrant. Syftet med denna studie är att fortsätta och fördjupa det arbete som förstudien påbörjade och närmare kartlägga möjligheterna med en intermodal transportlösning för flyggods samt annat högvärdigt gods från mellersta Sverige till Öresundregionen. Stort fokus för studien är hanteringen i själva omlastningssituationen. Det upplägg som förordades i förstudien var en järnvägstransport av semi-trailers anpassade för flygcontainrar nattetid mellan Stockholm och Malmö för vidare transport till Köpenhamn. Transportupplägget har flera fördelar, först och främst miljömässigt då gods flyttas från väg till den miljömässigt mer hållbara järnvägen. Transportkostnaden bör även bli aningen lägre, resultaten från den tidigare TFK-studien tydde även på att en intermodal järnvägspendel för flyggods borde klara godsets tidskrav. För att få tillräckligt med gods och ekonomisk lönsamhet i en pendel bör man söka attrahera annat högvärdigt gods som dagligen transporteras från mellersta Sverige till Öresundsregionen. En lyckad demonstration med flyggods och högvärdigt gods på järnväg i form av en intermodal transportlösning skulle sannolikt också att ge intermodala transporter ett lyft rent imagemässigt, ett steg från synen att järnvägstransporter främst är för råvaror och annat lågförädlat gods. En framtida vision kan vara en dedikerad tågpendel för flyggods mellan flygplaster. Denna kan tänkas vara i form av snabbtåg (200 – 250 km/h) för att ytterligare möta framtida krav. Det skall dock tilläggas att mängden gods en sådan lösning antas kunna attrahera i dagsläget är begränsad. En sådan lösning skulle antagligen kräva att järnvägsvagnar och hanteringsutrustning utrustas med ”roller-beds” för att kunna hantera flygcontainrar. Abstract: Airfreight is primarily used to transport cargo of high value with high demands on short delivery times. An airfreight is always an inter-modal transport, usually consisting of an air transport between airports and road transport to and from the airports. Airfreight operators use a hub and spoke consisting of a number of hubs where cargo is gathered in order to achieve sufficient amount of cargo, particularly on intercontinental flights, but also on flights across Europe. Transports between the hubs are performed by air or road transports. In Sweden these transports are currently performed by road transports. Usually, cargo is collected during the day and then forwarded to another hub during the night. In Sweden these transport are currently performed by trucks on road. The cargo is collected during the day and forwarded to another hub during the night. TFK has in a previous study (Jonsson, R) financed by SIR-C studied the possibilities of a rail road shuttle for air cargo. Then, the question was whether there were possibilities of a high speed rail road shuttle between the main Nordic airports in order to gain cargo that were transported by air freight. The study showed that the goods usually referred to as air cargo is in fact transported by truck on the road. From Arlanda, air cargo is being transported by truck to airports, primarily in Denmark, Germany, the Netherlands and England. According to the TFK study carried out in the spring of 2007, SAS Cargo sent 6 - 8 trucks loaded with air cargo from Arlanda to Malmo / Copenhagen every evening. This is in addition to cargo from, for example, Lufthansa, but also from major shippers. The total amount of cargo is difficult to estimate, and it is therefore important to identify more closely. The purpose of this study is to continue, and deepen, the work that started the feasibility study and detail the potential of an inter-modal transport solution for air cargo and other high-quality cargo from the middle of Sweden to Öresund region. A large focus of the study is the problems concerning the reloading of cargo carriers. The approach advocated in the feasibility study was a train of semi-trailers designed for air cargo containers during the night between Stockholm and Malmo for further transport to Copenhagen. The design has several advantages, first and foremost environmentally when the cargo is transferred from road to the environmentally more sustainable railway. The cost of transport should also be slightly lower, the results of the previous TFK study also suggested that an intermodal rail road shuttle also required somewhat less time. In order to get enough amounts of cargo and financial viability of a shuttle the study should seek to attract other high-quality goods that are transported daily from the middle of Sweden to the Öresund region.
Item type:

Powered by Koha