VTI National Transport Research Database

Marackasen: demonstration av optimerande beslutsstödssystem för tidtabellkonstruktion (The Shaker: demonstration of an optimisation system for timetable construction)

  • Aronsson, Martin
  • RISE SICS AB, Svenskt företag eller organisation, 556587-0119
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-03-02 -- 2010-12-31 ; 1460000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/25227
Subject(s): Online resources: Abstract: Efter avregleringen har kraven på tidtabellkonstruktörerna ökat, både vad gäller rättvis hantering av de sökande och vad gäller mängden trafik som skall få plats. Eftersom hanteringen idag till största delen är manuell (verktyget TrainPlan innehåller inget avancerat beslutsstödssystem för planering och konfliktlösning) finns ett stort behov av modeller, verktyg och stödsystem som kan bistå tidtabellkonstruktören för att effektivisera dennes arbete. Syftet med projektet är att ”knoppa av” en beräkningsmodul, kallad ”Marackasen”, som har utvecklats inom FUD-projektet DDTP, Den Dynamiska TågPlanen, och utvärdera den tillsammans med TrainPlan, Banverkets eget system för tidtabelläggning. De tester som gjorts inom ramen för DDTP indikerar att ”Marackasen” kan öka kvaliteten på tågplanen samtidigt som ledtiden för framtagningen av densamma kan minskas. ”Marackasen” hjälper tidtabellkonstruktören att göra mindre förflyttningar av tågen, inom angivna ramar, så att så många konflikter kan elimineras. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med avdelningen LPn, och avsikten är att genom så verklighetsnära test som möjligt demonstrera nyttan.Abstract: After the deregulation, the demands on the timetablers have increased, both when it comes to treating the various operators (i.e. actors who wish to run trains on the railroads) in a fair manner, and when it comes to the amount of traffic to schedule on the tight resource that the railroads constitute. Since this to a large extent is a manual process today, there is a strong need for methods, tools, and support systems that can aid the timetabler to perform his or her job efficiently. The project aims to spin off a computation module, called "The Shaker", that has been developed as part of the FUD project DDTP, Den Dynamiska TågPlanen (The Dynamic Train Plan), and evaluate it in relation to TrainPlan, Banverket's (Swedish Rail Administration's) own system for timetabling. The tests that have been carried out in DDTP, indicate that The Shaker can increase the quality of the solution while at the same time reduce the time needed to construct a timetable. The Shaker helps the timetabler to perform minor adjustments to the schedule, within given limits, to eliminate conflicts. The project will be carried out in close collaboration with the division Leverans/LPn, and is intended to demonstrate the usefulness of the computation module through as realistic test cases as possible.
Item type:

Powered by Koha