VTI National Transport Research Database

Borrkax från mobila borranläggningar för bedömning av bergmaterialets kvalitet

  • Loorents, Karl-Johan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2007-12-31 ; 306000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 A 2008:86130
Subject(s): Abstract: I syfte att sänka initialkostnader för vägbyggnationer strävar Vägverket att i hög grad utnyttja bergmaterial i väglinjen. Problemet är att i tidigt stadium kunna bedöma bergmaterialets kvalitet och lämplighet som ballast i olika konstruktionsdelar. Det är känt att felbedömningar kan ha stora negativa ekonomiska och byggandstekniska konsekvenser. Projektets syfte är att undersöka möjligheten att använda borrkax från mobila borranläggningar för bedömning av bergmaterialets kvalitet särskilt till dess art och glimmerhalt. Pilotundersökning genomförd av Vägverket region Norr, Sweco och Geoprospekt Nord AB tyder på att borrkax kan med framgång användas även vid utvärdering av områden övertäckta med lösa avlagringar. I syfte att testa borrkaxmetodens praktiska tillämpning föreslås att metoden testas i samband med genomförande av planerade vägprojekt spridda över Sverige. Målsättningen är att tillämpa metoden på minst ett objekt i varje region. Projektet är indelat i tre faser. I projekteringsfasen utförs provtagning av borrkax från profiler bestämda i samråd mellan konsultföretaget och projektets experter. Efter borrkaxanalysen skär bedömning av bergmaterialets typ, mekaniska egenskaper och optimal användning i vägkonstruktionen. Under produktionsfasen sker besiktning och testning av bergmaterialet i fält och jämförelse med prognosen från fasen ett. Under uppföljningsfasen kontrolleras bergmaterialets funktion i vägkonstruktionen, jämförelse med resultat från projekteringsfasen. Projektet avslutas med utvärdering av metodens effektivitet och ekonomiska betydelse.
Item type:

Powered by Koha