VTI National Transport Research Database

Barns kartering av trafiksäkerhet via Internet - huvudstudie (Children's mapping of traffic safety over the Internet)

  • Berglund, Ulla
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-03-01 -- 2010-01-31 ; 592000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/7280
Subject(s): Online resources: Abstract: I förra utlysningen av SNE-RPD-medel beviljades institutionen för stad och land, SLU medel för en förstudie: Barns kartering av trafiksäkerhet via Internet. Förstudien syftar till att utreda nödvändiga anpassningar samt förbereda utvecklingen av en webbaserad och mer standardiserad version av den hittills PC-baserade metoden Barnkartor i GIS. Barnkartor i GIS har sedan 2003 utvecklats i olika steg med finansiering i huvudsak från Formas och under 2006 med medel från Vägverket, Skyltfonden då en version med fokus på trafiksäkerhet togs fram och testades. Denna version har 2008 prövats i stor skala i Täby kommun av kommunens tjänstemän i samverkan med oss. Erfarenheterna från de olika testomgångarna är klart positiva. Metoden fungerar väl både tekniskt och innehållsmässigt för barn ca 10-15 år, som är dem vi testat på. Eftersom trafiksäkerhetsfrågorna när det gäller barn är av stort intresse för den övergripande kommunala planeringen är den inom skyltfondsprojektet utvecklade versionen den vi nu utgår från som ett standardverktyg. Vi har förberett förstudien under året men av olika skäl, bl. a. att kontraktet nyligen kommit har vi inte avslutat arbetet. Under januari månad 2009 kommer vi att kunna avrapportera förstudien. Genom den erfarenhet som den omfattande prövningen i Täby medför, har vi ändå fått en bättre grund för SNE-RDP-projektet, än som gällde vid förra ansökningstillfället. Vi arbetar nu intensivt med kravspecifikationer m.m. tillsammans med en konsult som har hög kompetens inom Web-GIS och genom verksamhet inom länsstyrelsesfären är väl förtrogen med planering och utveckling inom den statliga sektorn. Applikationen idag. Innehållmässigt fungerar applikationen i allt väsentligt väl i den PC-version som vi använder. Inom Täbyprojektet fokuserar vi på analys och presentation av de data som elever och lärare lämnat. Idag genereras ett antal enkla standardiserade temakartor som direkt kan användas som underlag för planering. Under förstudien har temakartornas utformning och fortsatta utveckling för fysisk planering, trafikplanering etc. diskuterats med representanter från Vägverket och med kommunala tjänstemän. Förstudiens resultat. I förstudien (som fortfarande pågår) formulerar vi en kravspecifikation på funktionalitet, teknik och förvaltning. Huvudstudien: Utveckling av applikationen. Den webbaserade applikationen Barnkartor på Internet kommer i stort att fungera som den nuvarande Barnkartor i GIS. I utvecklingsarbetet ingår en serie tester och valideringar för att säkerställa att den nya applikationen fungerar på ett säkert sätt. En tillgänglighetsanalys planeras för att säkerställa att barn förstår och kan använda applikationen på det sätt som är tänkt. En utökad möjlighet att enkelt ta fram nya temakartor i applikationen kommer att undersökas. Hantering och lagring av insamlade data måste ske på ett säkert och hanterligt sätt. För att metoden ska kunna fungera säkert och effektivt behövs inte bara en teknisk manual utan också en handbok för skolan (lärarna och eleverna) och för planerarna. En sådan ska tas fram inom huvudstudien. Förvaltningsorganisation. Om Barnkartor på Internet ska bli ett tillgängligt och användbart verktyg i arbetet med barn i fysisk planering, krävs en stabil och kunnig förvaltningsorganisation. Vi ser gärna att det är en nationell organisation med tillgång till teknik och kartdata över hela landet. SLU:s IT-organisation uppfyller dessa krav och har möjlighet att både utveckla och förvalta applikationen. Test av webbapplikationen. Test av den webbaserade applikationen sker under utvecklingsarbetet. Syftet med testerna är att säkerställa funktionaliteten i alla led, under olika förutsättningar, från datalagring och användargränssnitt till integritetsfrågor, analyser och presentationen. Enligt tidigare skrivning ska test ske i huvudstudien i ett realistiskt fall. Från Vägverket, Region Mälardalen (Christian Mineur) har vi fått förslag om Gimo som en lämplig plats för ett testprojekt. Vi kommer att undersöka fallet vidare. Möjlig samfinansiering. Inom förstudien åtog vi oss att undersöka möjlig samfinansiering av huvudstudien. Arbetet inom Täbyprojektet har redan lett till att frågor kring kartor och om användning i realistiska vardagssituationer till viss del bearbetats (och fortsätter bearbetas). Den erfarenhet vi når där kommer att underlätta för den nya studien och därmed minska resursåtgången. Under december månad söktes ”informationsmedel” från en fond vid SLU – framförallt när det gäller handboken för lärare, elever och planerare men också för att ordna workshop/seminarium för att få in synpunkter från praktiskt verksamma planerare med flera inom området. Vi fortsätter undersöka fler möjligheter. Organisation och uppskattad kostnad. Projektledare för huvudstudien är Ulla Berglund Kerstin Nordin ansvarar för kontakter med konsulter och tänkbara förvaltare av applikationen. SLU:s IT avdelning föreslås bygga den nya applikationen enligt kravspecifikation samt utföra tillgänglighetsanalys. En referensgrupp med medlemmar från Vägverket, länsstyrelsernas IT-organisation, Planeringsportalen och Sveriges kommuner och landsting föreslås. - Projektet beräknas vara genomfört ca ett år efter att finansiering är ordnad. - Kostnaden för huvudstudien kan egentligen inte beräknas innan förstudien slutförts. Vi ber att få återkomma med preciseringar så snart det är möjligt och utifrån de krav som handläggningen av forskningsansökan ställer. En grov uppskattning är en totalkostnad på 600 000 kr, varav konsultkostnader ca 250 000 kr.Abstract: Children's mapping of traffic safety over the internet - as a basis for children's impact assessmet of road and traffic projects.
Item type:

Powered by Koha