VTI National Transport Research Database

Hållbar stadsutveckling - kulturmiljö i infrastruktursatsningar (Sustainable Urban Development - cultural environment in infrastructure projects)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-04-01 -- 2010-12-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket
Subject(s): Abstract: I september 2009 beslutade regeringen att ge fyra myndigheter - Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet - ett samarbetsuppdrag om hållbar stadsutveckling. De ska också samarbeta med bland annat Delegationen för hållbara städer och Sveriges kommuner och landsting. I uppdraget ingår att långsiktigt arbeta för att större hänsyn ska tas till såväl miljöaspekter som kulturmiljö, arkitektur och formgivning inom stadsplanering. Goda erfarenheter ska spridas av att arbeta med en helhetssyn, där aspekter som miljö- och klimatpåverkan vägs samman med sociala och kulturella aspekter för att nå hållbara samhällen. Tillsammans ska de fyra myndigheterna också bidra till aktiviteter om hållbart samhällsbyggande under världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, Kina. Aktiviteterna ska skapa internationell uppmärksamhet för svensk hållbar arkitektur och stadsplanering. Mot bakgrund av Vägverkets arbete med den goda staden och transportsystemets centrala roll i statsutvecklingen gav riksantikvarien och Vägverkets generaldirektör myndigheterna i uppdrag att samarbeta kring hållbar statsutveckling. Projektet kommer under 2010 att utarbetas som en förstudie kring hur Riksantikvarieämbetets och Vägverkets arbete kan fördjupas kring dessa frågor. Hur kan långsiktigt större hänsyn tas till såväl miljöaspekter som kulturmiljö, arkitektur och formgivning inom stadsplanering med fokus på transportsystemet.Abstract: In September 2009 the Government decided to provide four authorities - Building and Planning, Formas, National Heritage and Architecture Museum - a cooperative mission of sustainable urban development. They will also cooperate with, inter alia, the Delegation for Sustainable Cities and Local Authorities and Regions. The project includes the long-term work to greater accountability as well as cultural aspects, architecture and design in urban planning. Good experiences will be disseminated in working with a holistic approach, where aspects such as environment and climate change are weighted together with social and cultural aspects in order to achieve sustainable communities. Together, the four authorities also contribute to activities on sustainable building at the World Expo 2010 in Shanghai, China. These measures will create international interest in Swedish sustainable architecture and urban design. In light of the SRA's work with the city and good transport central role in state development gave National Antiquities and the SRA's director general authorities mandated to collaborate on Sustainable Urban Development. The project will be developed in 2010 as a feasibility study on how National Heritage Board and the SRA's work can be deepened on these issues. How long can better account of both aspects of cultural heritage, architecture and design in urban planning with a focus on the transport system.
Item type:

Powered by Koha