VTI National Transport Research Database

Bättre projektering med MKB (Effective and efficient planning with EIA)

  • Hedlund, Anders
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-04-01 -- 2010-06-30 ; 830000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/97461
Subject(s): Online resources: Abstract: Det finns idag en bred samsyn om järnvägens och tågtrafikens betydelse för att bygga ett hållbart samhälle. Spårutbyggnader behövs, men många faktorer påverkar möjligheterna att tillräckligt snabbt åstadkomma kapacitetsstarka spårförbindelser. En av dessa faktorer är projekteringen som innebär en fler- eller mångårig process med skeden som förstudie, järnvägsutredning, systemhandling, järnvägsplan och bygghandling. I projekteringen ska miljökonsekvensbeskrivning (MKB) integreras. I projekteringen har MKB en potential att effektivisera genom att bidra till att avgörande frågor kommer upp på bordet tidigt, att projektet ges en bred belysning som underlag för val av lokalisering och utformning och som ett medel för att föra en dialog med omvärlden om projektet och dess följder. Integrering och samordning är två centrala utmaningar när det gäller Banverkets tillämpning av MKB. Genom ökad integrering och mer omfattande samordning kan projekteringen bli bättre – avgörande hinder och förutsättningar kan upptäckas tidigare, färre omtag och kortare ledtider, mer förutsägbara projekterings- besluts- och tillståndsprocesser m.m. Det föreslagna projektets övergripande syfte är bättre projektering genom effektivare MKB-tillämpning. Projektet innebär att miljökonsekvensbeskrivningars funktion studeras närmare i det aktuella sammanhanget (järnvägsprojekt) och att förutsättningarna för en integrerad och samordnad projekterings- och MKB-process identifieras. Projektet innebär att med hjälp av fokusgrupper precisera genomförandet av 2-4 fallstudier, studier av järnvägsprojekt. Resultat och rekommendationer ska diskuteras i fokusgrupp och vid workshop/seminarium. Projektet genomförs under 2008/2009-2010.Abstract: The aim of this project is a more effective and efficient planning of railway projects by an integrated and coordinated use of Environmental Impact Assessment, EIA. By the term “effective” we in thios case mean an integrated planning-/EIA-process that fulfil the aims and objectives of the planning task and the expectations on EIA concerning environmental integration, transparency and decision making. “Efficiency” is about time and resource management, short lead times, legal security, use of appropriate data and methods, etc. The suggested project is based on two to four case studies. A focus group is suggested to specify criteria for the cases, identify suitable cases and, later, to interpret the results. The number of the case studies depends on the size and complexity of the chosen cases. In the case studies key actors are interviewed and documents are reviewed in order to be able to suggest how planning and EIA could be organised in a more integrated fashion. A workshop with practioners is also suggested before the concluding work and the final reporting of the project.
Item type:

Powered by Koha