VTI National Transport Research Database

Legala och marknadsmässiga aspekter kring positionsbaserad ITS (Legal and commercial aspects of location-based ITS)

  • Sjöström, Thomas
  • Sweco Infrastructure AB, Svenskt företag eller organisation, 556507-0868
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 ; 450000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/2369
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet föreslås bestå av följande två arbetspaket: AP1 - Legala och marknadsmässiga aspekter för positionsbaserad ITS Det blir allt vanligare att fordon utrustas med teknik för positionering och kommunikation, och trenden är ökande. Den fordonsburna teknologin erbjuder en teknisk plattform lämplig för fler positionerande ITS-tjänster t.ex. vägavgifter, miljö ISA, aktuell trafik- och trafikantinformation. Inom Europa är trenden att kombinera ITS-tjänster i syfte att öka acceptansen för bastjänsten, erbjuda mervärde och som styrmekanism för att uppnå transportpolitiska mål. Hittills har få samarbeten etablerats mellan privata och offentliga ITS-aktörer då incitament för en tydlig affärsmodell saknats. Att integrera olika positionerande tjänster skapar incitament för att etablera affärsmodeller, vilket dock ställer höga krav på tjänsterna som komplexitet, interoperabilitet, kostnad och teknik, men är fördelaktigt i både ett myndighets- och marknadsperspektiv. Men det återstår legala frågor att lösa för att underlätta implementering av myndighetsstödda tjänster i kombination av kommersiella alternativ. Den fundamentala frågan är hur den personliga integriteten skyddas. Informationen kan ha flera destinationer, överförs i olika kanaler och hanteras fler aktörer. Projektet kommer att skapa en katalog av lämpliga tjänster att integrera med den tekniska plattform som används inom ett positionsbaserat kilometerskattesystem och dess förutsättningar att genomföras m.a.p. de legala förutsättningarna och marknadens intresse för ett införande. Specifika lagar kommer identifieras som hindrar en implementering. Projektet kommer även att genomföra fältstudier på användare i existerande positionerande ITS-tjänster, undersöka och sammanställa vilken personlig information som ska skyddas, vilken information anses kränkande att lämna ut till tredje part via olika tekniker. Arbetspaketet bedrivs i samarbete med det europeiska forumet eSecurity där SWECO är representerat. eSecurity ingår inom det EU finansierade eSafety programmet som förutser säkerhets- och integritetsrisker då fordons utrustas med en telematik plattform och utarbetar policydokument inom området. Projektets medlemmar ingår i ARENA 2.0 där ett svenskt koncept för kilometerskatt för godstransporter utformas samt EastWest II som skapar en ITS - strategi som stödjer den ”gröna korridoren konceptet” genom nya strategier för hur transportinformation ska hanteras i en växande IT infrastruktur. AP1.2 Modeller för skatteväxling: Arbetspaketet består av en kartläggning där möjliga modeller studeras för skatteväxling i syfte att understödja strävandet mot ett transportsystem som kännetecknas av nyttjandet av fordon och infrastruktur, transporteffektivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Modeller att studera är: • kilometerskatt för privatbilister • progressiv drivmedelsskatt (högre skatt per liter för mer bensinslukande bilar) • skattefördelar vid samåkning • Differentierad avgift baserad i tid och rum samt typ av fordon på nationell, regional och lokal nivå Erfarenheter från andra länder inhämtas (enligt steg 1 i femstegsprincipen). Modellernas troliga begränsningar, genomförbarhet (tekniskt, juridiskt, marknadsmässigt) och deras effekter studeras. Hur påverkas koldioxidutsläpp, geografisk fördelning av kostnader, jämställdhet och tillgängligheten av de olika modellerna. Resultat från AP2 är en inbördes rangordning av de olika modellerna i ett implementeringsperspektiv efter ovan givna parametrar. Vidare hur bereds en situation där tex marknadens aktörer kan vara behjälpliga i införandet. Hur bör införandet ske, i ett slag eller etappvis. Projektet bedrivs med fokus på att presentera resultat på ITS World Congress i Stockholm 2009.Abstract: The project is proposed to consist of the following two work packages: AP1 - Legal and commercial aspects of location-based ITS It is increasingly common for vehicles equipped with technology for positioning and communication, and the trend is increasing. On-board technology offers a technology platform suitable for all positions of ITS services such as user charges, environmental ISA, the current traffic-passenger information. Within Europe, the trend of combining ITS services in order to increase acceptance of the basic service, offering added value and governing mechanism for achieving transport policy objectives. To date, few partnerships established between private and public ITS actors as incentives for a clear business model was still missing. Integrating different positioning services creates incentives to establish business models, however, place high demands on services as complexity, interoperability, cost and technology, but is useful in both an official and market perspective. But there remain legal issues to resolve in order to facilitate implementation of government-supported services in the combination of commercial alternatives. The fundamental question is how privacy is protected. The information may have multiple destinations, transferring in different channels and are handled more players. The project will create a directory of appropriate services to integrate with the technology platform used in a position based kilometer tax system and its potential to be implemented map the legal conditions and market interest in the introduction. Specific laws will be identified as to jeopardize the implementation. The project will also conduct field studies on users of the existing positions of ITS services, examine and summarize what personal information is protected, what information is considered offensive to disclose to third parties using different techniques. Work package carried out in collaboration with the European Forum eSecurity where SWECO is represented. eSecurity included within the EU funded eSafety program that predicts the security and privacy risks when vehicles equipped with a telematics platform and prepares policy documents in the field. The project's members are part of ARENA 2.0 where a Swedish concept for the kilometer haulage designed and EastWest II that creates an ITS - strategy to support the "green corridor" concept through new approaches to transport information should be handled in a growing IT infrastructure. AP1.2 models for tax change: Work package consists of a mapping in which potential models for studying tax reform in order to support the wish for a transport system that is characterized by the use of vehicles and infrastructure, transport efficiency, accessibility and sustainability. Models to study are: • kilometer for private motorists • progressive fuel tax (higher tax per liter for more gas-guzzling cars) • Tax benefits for car pooling • Differential fee based on time and place and type of vehicles at national, regional and local level Experience from other countries gathered (as in step 1 of femstegsprincipen). Model is likely constraints, feasibility (technical, legal, market) and their effects are studied. How are carbon emissions, geographical distribution of costs, equality and accessibility of the various models. Results from AP2 is a ranking of the various models in an implementation perspective for the above given parameters. Furthermore, how prepared a situation where such market participants can be of assistance in the introduction. How should introduction take place, in one fell swoop or in stages. The project is focusing on presenting results at the ITS World Congress in Stockholm 2009.
Item type:

Powered by Koha