VTI National Transport Research Database

Släntsäkerhet vid förändrat klimat - prognosmetoder för grundvattentryck och portryck (Slope stability in a changing climate - forecasting of groundwater pressure and pore pressure)

  • Lind, Bo
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-04-01 -- 2011-03-31 ; 494000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/92175
Subject(s): Abstract: Denna ansökan avser medel för slutförande av pågående doktorandprojekt. Projektet är planerat fr.o.m. 2006 t.o.m. 2010 (disputation planerad mars 2011). Slutredovisning av fas ett kommer att ske bl.a. i form av en lic. avhandling i dec 2008. Projektet är finansierat t.o.m. 2008 och delvis 2009. Denna ansökan avser 50% finansiering av återstående medelsbehov för 2009 och 2010 för doktorand. Projektet samfinansieras mellan Formas, Räddningsverket, Banverket, SGI och Vägverket. Syftet med projektet är att utveckla nya metoder och modeller för prognostisering av grundvattennivåer och portryck i marken. Detta gäller dels prognoser för dagens klimatologiska förutsättningar men även prognoser som visar hur den framtida grundvattenbalansen påverkas av olika scenarier för klimatförändringar. Stabiliteten hos slänter i jord (och delvis även berg) är i hög grad beroende av grundvattennivån och jordens inre portryck. Grundvattenförhållanden och portryck är även avgörande för sättningar i jord. Projektet samlar några av landets främsta forskare inom geoteknik, grundvatten och klimat.Abstract: This application concern funding for compleating of an on going PhD project. The project is planned for the period 2006-2010 (disputation in mars 2011). A part of the final report of project phase one will be done as a lic. thesis in dec. 2008. The project is fully financed for 2008 and partly for 2009. This application is concerning a 50% financing of PhD student for 2010 and a smaller part also for compleation of the financing for 2009. The aim of the project is to develop new methods and models for forecasting of groundwater levels and pore pressures in soft sediments. This refers to forecasts with respect to the climatic conditions of today and also to forecasts that aims to predict how the future groundwater balance will be affected by different scenarios for climatic changes. Ground- and surface water conditions are critical for stability conditions, erosion problems and ground settlements. Good forecasts of groundwater conditions and pore pressure are crucial for both land-use planning and for the design of new constructions and design of measures for preservation of the built-up environment and conservation of nature as well as for estimation and elimination of risks.
Item type:

Powered by Koha