VTI National Transport Research Database

Förseningseffekter på järnväg som funktion av fel i systemet (Delay Effects on rail as a function of system failure)

  • Sundbergh, Pia
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-02-15 -- 2011-06-20 Registration number:
  • Trafikverket 2011/18496
Subject(s): Online resources: Abstract: Den föreslagna studien avser att skatta effektsamband mellan rapporterade fel i järnvägssystemet och förseningar i tågtrafiken, på minst bantypsnivå enligt nationella planen för transportsystemet 2010-2021. Det effektsamband som på så sätt etableras mellan fel och förseningar kan användas i samhällsekonomiska analyser av åtgärder, med inriktning på drift och underhåll, inom järnvägssystemet. En så kallad semiparametrisk modell skattas där enbart parametrar för felens förseningseffekt estimeras. Hänsyn till tidtabelläggning och kapacitet tas genom att modellen i övrigt ges en perfekt anpassning till observerade data.Abstract: The proposed study seeks to estimate the relationship between the reported errors in the rail system and delays in train traffic, at least level of the railway track under national plan for transport from 2010 to 2021. The relationships thus established between the errors and delays can be used in social-economic analysis of measures, focusing on operations and maintenance within the rail system. A so-called Semi parametric model is estimated using only parameters for the errors of delay effects are estimated. Consideration for decisions of timetables and capacity is through the model in general provides a perfect fit to observed data.
Item type:

Powered by Koha