VTI National Transport Research Database

Ökad befintlig järnväg spårkapacitet genom effektivt underhåll och integrerade logistisk support (Improvement in rail track capacity through effective integrated logistics support (ILS) planing)

  • Kumar, Uday
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-01-01 -- 2013-10-31 ; 2449000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29772
Subject(s): Abstract: Godstransporter är en viktig del i ekonomin i nationer, regioner och städer. Järnväg är alltid första prioritet för varutransporter i fråga om miljövänlighet och bränsleeffektiva transporter. Förskjutningar av tillräcklig volym av trafikkapaciteten från väg till järnväg är en viktig strategi för att tillhandahålla en miljömässig och social vänlig logistik infrastruktur. Men den ökande järnvägstrafiken leder ofta till minskat underhåll tidsfönster av spår, som gradvis påverkar kravet på spåren. Detta i sin tur kommer att leda till minskad tillgänglighet spår som så småningom leder till minskning av spårkapacitet. Ett effektivt underhåll och logistik spelar en nyckelroll för att garantera ytterligare spårkapacitet. Ett beslutsstöd kommer att vara ett användbart verktyg för att bistå Maintenance Management för att vidta kostnadseffektiva och optimala underhållsåtgärder, med tanke på ekonomiska och tekniska aspekter av järnvägssektorn och järnvägssystem. Studien kommer också att beakta konsekvenserna av ett effektivt informationslogistiksystem för att effektivisera underhåll leder till ökning av kapaciteten.Abstract: Freight transportation is a vital element in the economies of nations, regions, and cities. Railway is always the first priority for the freight movement in terms of environmental friendliness and fuel efficient transport. Shifting of adequate volume of the traffic capacity from road to rail is the key strategy for providing an environmental and social friendly logistics infrastructure. But, the increasing volume of rail traffic often leads to reduction of maintenance time window of rail track, which gradually affects the condition of tracks. This in turn will lead to reduction of track availability that eventually leads to reduction in track capacity. An effective maintenance and logistics planning plays a key role in order to assure the additional track capacity. A decision support system will be a useful tool for assisting maintenance management for taking cost effective and optimum maintenance actions, considering economical and technical aspects of the railways sector and railway systems. The study will also consider the impact of an effective information logistics system for enhancing the effectiveness of maintenance leading to increase in capacity.
Item type:

Powered by Koha